Kalendarium ważniejszych wydarzeń w sądownictwie administracyjnym na Podlasiu 1994-2015

1994

 • 22 lipca – Minister Sprawiedliwości rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu powołuje Ośrodek Zamiejscowy NSA w Białymstoku dla obszaru województw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego, który miał rozpocząć działalność orzeczniczą z dniem 1 listopada 1994 roku.
 • 4 sierpnia – prezes NSA powierza sędziemu NSA Stanisławowi Barczewskiemu funkcję organizatora OZ NSA w Białymstoku i upoważnia do podejmowania niezbędnych w tym zakresie czynności.
 • wrzesień – zatrudnienie pierwszych pracowników administracyjnych OZ NSA w Białymstoku. Spośród 5 osób – Magdalena Huszcza oraz  Małgorzata Jakóbczak pracują w sądzie do chwili obecnej.
 • 27 września – podpisanie aktu notarialnego kupna budynku w Białymstoku przy ul. Henryka Sienkiewicza 69 na siedzibę Ośrodka Zamiejscowego NSA w Białymstoku. Obiekt wymagał generalnego remontu.
 • październik – rozpoczęcie prac adaptacyjnych nowego budynku. W okresie przejściowym – do czasu oddania do użytku siedziby Ośrodka Zamiejscowego NSA w Białymstoku (30 grudnia) – korzystał on z kilku gościnnie udostępnionych pomieszczeń w budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 5.
 • 1 listopada – rozpoczęcie przez sędziego Stanisława Barczewskiego pełnienia obowiązków prezesa OZ NSA w Białymstoku. Zatrudnionych zostaje 21 osób – 6 sędziów: Stanisław Barczewski, Mieczysław Markowski, Józef Orzel, Stanisław Prutis, Danuta Tryniszewska-Bytys, Eugeniusz Ruśkowski oraz 15 pracowników administracyjnych i obsługi.
 • 30 listopada – pierwsze posiedzenie OZ NSA w Białymstoku miało miejsce w budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w składzie: przewodniczący – sędzia NSA Stanisław Barczewski, sędziowie NSA: Mieczysław Markowski, Józef Orzel. Pierwszą wniesioną i rozpoznaną sprawą o sygnaturze akt SA/Bk 1/94 była skarga Małgorzaty R. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa B. w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego.
 • 9 grudnia – wprowadzenie się pierwszych pracowników sądu do nowo wyremontowanego budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 69 w Białymstoku.
 • 31 grudnia – obsada sędziowska liczyła 6 sędziów a kadra administracyjna i obsługi – 20 osób.
 • Do 31 grudnia – zarejestrowano 721 spraw, w tym 546 przekazanych przez NSA (załatwiono – 23).

1995

 • 4 stycznia – pierwsze posiedzenie sądu w sali rozpraw budynku OZ NSA w Białymstoku w następującym składzie: przewodniczący sędzia NSA Mieczysław Markowski, sędziowie NSA: Stanisław Barczewski, Stanisław Prutis.
 • 10 stycznia – Ośrodek Zamiejscowy NSA w Białymstoku rozpoczął pełne funkcjonowanie przy ul. Henryka Sienkiewicza 69.
 • 21 stycznia – oficjalne otwarcie OZ NSA w Białymstoku.
  Na uroczystości obecni byli m.in.: ówczesny Wicepremier i Minister Sprawiedliwości – Włodzimierz Cimoszewicz, który dokonał przecięcia symbolicznej wstęgi, prezes NSA prof. dr hab. Roman Hauser, wiceprezes NSA Jerzy Świątkiewicz, przewodniczący wydziałów NSA w Warszawie, wojewodowie oraz szefowie sądów, prokuratury i policji.
  Fakt otwarcia OZ NSA w Białymstoku odnotowały na swoich łamach dzienniki regionalne: np. „Gazeta Współczesna”, w której ukazał się wywiad prezesa  NSA   prof. dr. hab. Romana Hausera, który podkreślił, iż utworzenie w stolicy Podlasia sądu administracyjnego stało się możliwe dzięki fachowej kadrze i odpowiedniemu zapleczu akademickiemu.
   
 • 26 czerwca – powiększyła się o dwie osoby kadra orzecznicza sądu. Pracę podjęli sędziowie: Anna Sobolewska-Nazarczyk oraz Janusz Lewkowicz.
   
 • 1 października – prezes NSA powołał sędziego Stanisława Barczewskiego na stanowisko prezesa OZ NSA w Białymstoku.
 • Do 31 grudnia – wpłynęło 1554 spraw, w tym 184 zostało przekazanych przez NSA (załatwiono – 1219).

1996

 • Drugi rok funkcjonowania sądu – działalność orzecznicza Ośrodka Zamiejscowego NSA w Białymstoku charakteryzuje się wzrostem wpływu skarg z zakresu spraw podatkowych, prawa budowlanego, bezrobocia, prawa celnego i pomocy społecznej. Najwięcej skarg wpłynęło z ówczesnego województwa białostockiego, następnie z województw: łomżyńskiego i suwalskiego.
 • Działalność pozaorzecznicza skupiała się głównie na realizacji zamierzeń inwestycyjnych sądu. Obejmowała głównie prace związane z wymianą okien w budynku sądu oraz jego ociepleniem. Wykonano remont pokoju gościnnego oraz zakupiono mieszkanie z przeznaczeniem na pokój gościnny, a także sfinalizowano wykonanie klimatyzacji w sali rozpraw sądu.
 • Do 31 grudnia – wpłynęło 1621 skarg (załatwiono – 1432).

1997

 • 24 stycznia – rozpoczął pracę sędzia Jerzy Bujko, a od 1 grudnia – sędzia Elżbieta Trykoszko. Kadra orzecznicza sądu wyniosła – 10 osób. Nie uległa zmianie liczba pracowników administracyjnych i obsługi.
   
 • Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyposażył Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku w komputery – 14 zestawów łącznie z serwerem i wprowadził programy OBO – obsługa bazy orzeczeń oraz OSO – obsługa spraw orzekanych.
   
 • Do 31 grudnia –  wpłynęło 1985 skarg (załatwiono – 1724).

1998

 • grudzień – zmniejszyła się o dwie osoby kadra sędziowska. Rezygnację z pracy złożyli prezes Stanisław Barczewski oraz sędzia Eugeniusz Ruśkowski.
 • Do 31 grudnia – wpłynęło 2130 spraw (załatwiono – 1995).

1999

 • 1 stycznia – uległa zmianie właściwość miejscowa Ośrodka Zamiejscowego NSA w Białymstoku, który zgodnie z treścią § 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych NSA, określenia ich siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej (Dz.U. Nr 145, poz. 940) – objęła obszar województwa podlaskiego, z którego w wyniku reformy administracyjnej kraju wyłączono obecne powiaty: Ełk, Olecko, Giżycko wraz z Węgorzewem i Gołdap (dawne woj. suwalskie) oraz gminy Boguty Pianki, Szulborze Wielkie i Nur (woj. łomżyńskie).
 • 2 stycznia – przejście w stan spoczynku prezesa Stanisława Barczewskiego. Uroczystość pożegnania odbyła się 4 stycznia w obecności sędziów i pracowników Ośrodka oraz zaproszonych gości. Podziękowania za zorganizowanie OZ NSA w Białymstoku oraz kierowanie nim przez pięć lat złożył prezes NSA prof. dr. hab. Roman Hauser.
 • 20 kwietnia – nominację na stanowisko prezesa OZ NSA w Białymstoku otrzymał sędzia NSA – Ireneusz Henryk Darmochwał. Przed powołaniem na to stanowisko od ponad 10 lat orzekał w Wydziale II NSA w Warszawie. Wcześniej był wieloletnim sędzią sądów powszechnych oraz pracownikiem Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • 14 maja – Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył uroczyście powołania na stanowiska sędziów OZ NSA w Białymstoku Grażynie Gryglaszewskiej i Włodzimierzowi Witoldowi Kędzierskiemu.
 • 30 czerwca – pierwsze posiedzenie z udziałem nowego prezesa. Obok sędziego Ireneusza H. Darmochwała, jako przewodniczącego składu, orzekali sędziowie Grażyna Gryglaszewska oraz Józef Orzel.
 • 18 sierpnia – prezes OZ NSA w Białymstoku gościł sędziów Wyższego Sądu Administracyjnego Republiki Litewskiej – prezesa Statysa Sedbarasa i sędziego Teresele Kazlawskiene.
 • 27-29 września – prezes Ireneusz H. Darmochwał reprezentował sędziów tutejszego OZ NSA (stan kadry sędziowskiej liczył 11 osób) na Konferencji Sędziów Polskich w Warszawie.
 • Do 31 grudnia – wpłynęło 1765 spraw (załatwiono – 2145).

2000

 • 10 lutego – prezes Ireneusz H. Darmochwał spotkał się z kilkudziesięcioosobową grupą adwokatów z województwa podlaskiego. Tematem spotkania była teraźniejszość i najbliższa przyszłość NSA oraz uchybienia przy wnoszeniu skarg do sądu.
 • 16 października – obchody 20-lecia działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z tej okazji na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie, na które zostali zaproszeni i byli obecni wszyscy sędziowie OZ NSA w Białymstoku.
 • grudzień – prezes Ireneusz H. Darmochwał uczestniczył w IV Międzynarodowej Konferencji Prawników w Dreźnie zorganizowanej w ramach programu „Grotius” Unii Europejskiej z udziałem sędziów sądów administracyjnych z Niemiec, Czech i Francji.
 • Sukcesywnie unowocześniano sieć komputerową, poprawiono warunki bezpieczeństwa sądu poprzez zainstalowanie detektora wykrywania metalu oraz prześwietlacza bagażu.
 • Do 31 grudnia – wpłynęło 1744 spraw (załatwiono – 1967).

2001

 • Podejmowano działania mające na celu poprawę jakości pracy: zamontowano nad wejściem do sali rozpraw urządzenia wyświetlające informacje o toczących się rozprawach z możliwością wywoływania uczestniczących w nich stron.
 • Do 31 grudnia – wpłynęło 1978 spraw (załatwiono – 1936).

2002

 • Zwiększono obsadę działu księgowości do 3 osób. W grudniu odeszła na emeryturę Pani Jadwiga Wanda Front – kierownik sekretariatu prezydialnego sądu.
 • Kontynuowano prace mające na celu dalszą poprawę warunków pracy: wykonano generalny remont wszystkich pomieszczeń sądu wraz z salą rozpraw, wyposażono budynek sądu w instalację telewizji użytkowej, wprowadzono bankowość elektroniczną, polegającą na elektronicznym przesyłaniu przelewów do banku, rozbudowano serwer wraz z rekonfiguracją systemu informatycznego w celu przygotowania do prawidłowego działania nowej wersji systemu OBO i OSO, ustawiono stanowisko komputerowe w sali rozpraw.
 • Do 31 grudnia – wpłynęło 1732 spraw (załatwiono – 1876).

2003

 • marzec – odbyły się wybory pełnomocnika ds. tworzenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z udziałem prezesa NSA prof. dr. hab. Romana Hausera, wiceprezesa NSA Włodzimierza Rymsa oraz dyrektora Biura Orzecznictwa NSA Jana Kacprzaka.
 • 5 maja – prezes NSA powołał sędziego Ireneusza H. Darmochwała – prezesa OZ NSA w Białymstoku na stanowisko pełnomocnika do organizacji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
 • 8 lipca – uroczyste odczytanie i podpisanie aktu notarialnego kupna budynku mieszczącego się w Białymstoku przy ul. Henryka Sienkiewicza 84 w Białymstoku na nową siedzibę sądu administracyjnego.
   
 • Do 31 grudnia – wpłynęło 1680 spraw (załatwiono – 1800).
   
 • Rok 2003 zakończył 10-letni okres działalności Ośrodka Zamiejscowego NSA w Białymstoku. Łącznie rozpoznano 16.117 spraw.

2004

 • 1 stycznia – rozpoczął się pierwszy rok działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku jako sądu administracyjnego I instancji, powstałego na bazie dotychczasowego Ośrodka Zamiejscowego NSA w Białymstoku. Został utworzony Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 72, poz. 652) dla obszaru województwa podlaskiego.
 • Sąd podzielony został na dwa wydziały orzecznicze: I – finansowy dla spraw dot. zobowiązań podatkowych, cen, ceł, ubezpieczeń majątkowych, finansów publicznych oraz II – ogólnoadministracyjny dla kategorii spraw z zakresu m.in.: prawa budowlanego, gospodarki mieniem państwowym, komunalnym i gruntami nierolnymi, zagospodarowania przestrzennego, samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, pomocy społecznej, egzekucji administracyjnej, ruchu i transportu drogowego, zatrudnienia i bezrobocia, dostępu do informacji publicznej, prawa prasowego spraw mieszkaniowych i kombatanckich.
 • Utworzono nieorzeczniczy Wydział Informacji Sądowej, powierzając funkcję Przewodniczącego i jednocześnie Rzecznika Prasowego Sądu – sędziemu NSA Danucie Tryniszewskiej-Bytys. Zadania tego wydziału wynikają z § 5 Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 18 września 2003 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1646).
 • od 15 lipca – pod patronatem Wydziału Informacji Sądowej funkcjonuje Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.bialystok.wsa.gov.pl) i strona internetowa sądu (www.bialystok.wsa.gov.pl).
 • Uległa zwiększeniu obsada kadrowa pionu orzeczniczego: o jednego sędziego – Sławomira Presnarowicza, dwoje asesorów – Urszulę Barbarę Rymarską, Wojciecha Stachurskiego), dwoje referendarzy – Małgorzatę Roleder i Jacka Pruszyńskiego), zatrudniono trzech asystentów sędziów oraz zwiększyła się liczba pracowników administracyjnych i obsługi.
 • Do 31 grudnia do obydwu wydziałów orzeczniczych sądu wpłynęło ogółem 1344 spraw, załatwiono – 1721, stosując nową procedurę określoną w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270). Ustawa wprowadziła dwie dotychczas nieznane instytucje: postępowanie mediacyjne i uproszczone.

2005

 • styczeń – Zgromadzenie Ogólne Sędziów WSA w Białymstoku wyraziło pozytywną opinię w sprawie powołania sędziego NSA Ireneusza Henryka Darmochwała na stanowisko prezesa sądu. Odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium WSA w Białymstoku w składzie sędziowie: Ireneusz H. Darmochwał, Grażyna Gryglaszewska, Mieczysław Markowski, Stanisław Prutis, Danuta Tryniszewska-Bytys.
 • 17 lutego – prezes NSA prof. Janusz Trzciński powołał sędziego NSA Ireneusza H. Darmochwała na stanowisko prezesa WSA w Białymstoku.
 • 19 maja – uroczyste wręczenie nominacji na stanowisko wiceprezesa WSA w Białymstoku sędziemu NSA Mieczysławowi Markowskiemu.
 • 5 września – zmiana siedziby WSA w Białymstoku. Sąd rozpoczął funkcjonowanie w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 84. Przeprowadzka do innego obiektu nie spowodowała przerw w pracy sądu.
 • 8 września – inauguracyjne posiedzenie sądu w nowym budynku w składzie: przewodniczący sędzia Ireneusz H. Darmochwał, sędziowie: Stanisław Prutis, Elżbieta Trykoszko
 • 15 września  – powołanie Hanny Srockiej na stanowisko dyrektora tutejszego sądu.
 • 5 października – uroczyste otwarcie nowej siedziby WSA w Białymstoku z udziałem prezesa NSA prof. dr. hab. Janusza Trzcińskiego, wiceprezesa NSA Włodzimierza Rymsa, prezesa Izby Gospodarczej NSA dr. Andrzeja Kisielewicza oraz zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa NSA Zbigniewa Dyzio. Symboliczną wstęgę przecięli prezesi NSA w Warszawie i WSA w Białymstoku. Podczas uroczystości w sali konferencyjnej uhonorowano Małgorzatę Jakóbczak – kierownika Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych oraz Administracyjno-Gospodarczych i Magdalenę Huszcza – kierownika Sekretariatu Wydziału Ogólnoadministracyjnego Srebrnymi Krzyżami Zasługi za wieloletnią i sumienną pracę. Ponadto sędziom oraz pierwszym pracownikom OZ NSA w Białymstoku zostały wręczone przez prezesa sądu pamiątkowe medale związane z 10-leciem OZ NSA w Białymstoku.
 • grudzień – pięciu sędziów ukończyło Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego zorganizowane przez Polską Akademię Nauk.
 • Do 31 grudnia – wpłynęło łącznie 1597 spraw (załatwiono – 1421).

2006

 • styczeń – uroczyście pożegnanie, w związku z przejściem na emeryturę, jednego z pierwszych pracowników administracyjnych sądu – starszego specjalisty Alicji Merkel.
 • 14 marca – mianowanie Małgorzaty Roleder (dotychczasowego referendarza) na stanowisko asesora w tutejszym sądzie.
 •  20 marca – wręczenie Tomaszowi Oleksickiemu nominacji na stanowisko referendarza sądowego w WSA w Białymstoku.
 • kwiecień – sędziowie: Janusz Lewkowicz, Mieczysław Markowski, Sławomir Presnarowicz, Urszula B. Rymarska, Wojciech Stachurski, Elżbieta Trykoszko, Danuta Tryniszewska-Bytys uczestniczyli w konferencji w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu.
 • 3 czerwca – seminarium nt.: „Mediacja przed sądem” z udziałem prawników z Anglii: Witolda Pawlaka oraz Alexa Bevansa. W konferencji uczestniczyli sędziowie, asesorzy, referendarze i asystenci sędziów tutejszego sądu.
 • 23 czerwca – asesor Urszula Barbara Rymarska odebrała z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego nominację na stanowisko sędziego WSA w Białymstoku z dniem 12 czerwca 2006 roku.
 • Do 31 grudnia –  wpłynęło 1391 spraw (załatwiono – 1550).

2007

 • 23-26 kwietnia – konferencja zorganizowana przez WSA w Białymstoku dla sędziów sądów wojewódzkich ze Szczecina, Gdańska, Olsztyna, Lublina oraz Rzeszowa. W spotkaniu wzięli udział m.in.: prezes NSA prof. Janusz Trzciński i prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA Włodzimierz Ryms.
 • 18 maja – uroczyste spotkanie pracowników sądu z okazji przejścia w stan spoczynku długoletnich sędziów WSA Janusza Lewkowicza oraz Józefa Orzela.
 • 25 maja – uzyskanie przez asesora Wojciecha Stachurskiego stopnia naukowego doktora nauk prawnych.
 • 6 czerwca – nominacja Piotra Pietrasza na stanowisko asesora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.
 • 27 czerwca – sędziowie Wydziału I tutejszego sądu w składzie: przewodniczący i sprawozdawca: sędzia Sławomir Presnarowicz, sędzia Urszula B. Rymarska oraz asesor Wojciech Stachurski zwrócili się w formie postanowienia do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z pytaniem prejudycjalnym w sprawie I SA/Bk 121/07. Było to pierwsze pytanie pochodzące od WSA w Białymstoku.
 • czerwiec – dwóch sędziów i asesor ukończyli Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego dla sędziów sądów administracyjnych zorganizowane przez Polską Akademię Nauk.
 • 5 października – powołanie przez Prezydenta RP asesora Wojciecha Stachurskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego WSA w Białymstoku.
 • 1 listopada – powołanie referendarza sądowego Jacka Pruszyńskiego na stanowisko asesora w WSA w Białymstoku.
 • Do 31 grudnia – wpłynęło1591 spraw (załatwiono – 1583).

2008

 • 10 marca – seminarium dla sędziów, asesorów, asystentów oraz pracowników WIS i kierowników sekretariatów orzeczniczych z zakresu wystąpień przed mediami i relacji urzędu ze środkami masowego przekazu z udziałem redaktora Roberta Głowackiego z TVP Białystok.
 • maj – przeniesienie sędziego Włodzimierza Witolda Kędzierskiego do orzekania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie.
 • 1 listopada – zatrudnienie dotychczasowego asystenta sędziego Barbary Romanczuk na stanowisku referendarza sądowego.
 • Do dnia 31 grudnia –  wpłynęło 1557 spraw (załatwiono – 1429).

2009

 • 12 lutego – nominacja asesora Małgorzaty Roleder  na stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.
 • 1–5 kwietnia – konferencja szkoleniowa sędziów sądów administracyjnych w Londynie z udziałem sędziów tutejszego sądu: Mieczysława Markowskiego, Sławomira Presnarowicza, Anny Sobolewskiej-Nazarczyk, Danuty Tryniszewskiej-Bytys.
 • 26–28 kwietnia – 10. Doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Publicznej zorganizowana w Białowieży na temat: „Patologia w administracji publicznej”, w której uczestniczyli sędziowie WSA w Białymstoku.
 • 29 kwietnia – skład orzekający w Wydziale Finansowym tutejszego sądu w sprawie I SA/Bk 474/08 postanowił na podstawie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym, czy przepisy rozdziału 14 w dziale III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) są zgodne z art. 2 i 64 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim pomijają byłych wspólników rozwiązanej spółki cywilnej, jako następców prawnych, wstępujących w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa tej spółki.
 • 30 czerwca – powołanie przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego asesorów Piotra Pietrasza i Jacka Pruszyńskiego oraz nowozatrudnionego Mirosława Wincenciaka na stanowiska sędziów WSA w Białymstoku.
 • 3 września – skład orzekający w Wydziale Ogólnoadministracyjnym tutejszego sądu w sprawie II SA/Bk 373/09 postanowił na podstawie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z następującym pytaniem prawnym: czy przepis art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) w zakresie, w jakim nie różnicuje poziomu dochodu na osobę w rodzinie między rodzinami z jednym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności a rodzinami z większą liczbą dzieci niepełnosprawnych, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 69 i art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 • październik – rocznica 15-lecia działalności sądu administracyjnego w Białymstoku.
 • Do dnia 31 grudnia –  wpłynęło 1480 spraw (załatwiono – 1579).
 • W okresie 15 lat działalności sądu wpłynęło 25733 spraw (załatwiono – 25159).

2010

 • 5 marca – sędziowie Barbara Urszula Rymarska oraz Wojciech Stachurski wzięli udział w spotkaniu, podczas którego wręczono nagrody w konkursie „Sędzia Europejski” organizowanym przez Międzynarodową Komisję Prawników Sekcję Polską. Do konkursu zgłoszone były orzeczenia wraz z uzasadnieniami sporządzonymi przez ww. sędziów w sprawach (odpowiednio) – I SA/Bk 227/09 dot. odmowy przyznani ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, oraz I SA/Bk 3/08 w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc październik 2006 rok. Ponieważ konkurs organizowany jest corocznie, stąd w innych latach również były zgłaszane wyroki wraz z uzasadnieniami sędziów WSA w Białymstoku.
 • czerwiec – referendarze sądowi: Barbara Romanczuk oraz Tomasz Oleksicki ukończyli Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
 • czerwiec – asystenci sędziów: Marta Czubkowska, Elżbieta Lemańska, Grzegorz Dudar i Marcin Kojło zdali pozytywnie egzamin kończący szkolenie asystentów prowadzone przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • Do dnia 31 grudnia – wpłynęło 1727 spraw (załatwiono – 1706).

2011

 • 19 kwietnia – sędzia Mirosław Wincenciak uczestniczył w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym, który rozpoznawał pytanie prawne WSA w Białymstoku dotyczące świadczeń rodzinnych dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi w sprawie II SA/Bk 373/09.
 • 21 listopada – sędzia NSA Stanisław Prutis został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 • grudzień – asystentki sędziów: Anna Bartłomiejczuk oraz Anna Kozłowska zdały pozytywnie egzamin kończący szkolenie asystentów prowadzony przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • Do 31 grudnia –  wpłynęło 1552 spraw (załatwiono – 1575).

2012

 • 21 lutego – narada na temat: „Niezależność sądów i niezawisłość sędziów gwarancją praworządności i praw człowieka” zorganizowana przez Krajową Radę Sądownictwa w Warszawie, w której uczestniczył sędzia Wojciech Stachurski.
 • 15 czerwca – uroczystość z okazji jubileuszu 40-lecia pracy akademickiej sędziego NSA prof. Stanisława Prutisa. W zorganizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku  uroczystości wzięli udział  sędziowie i asystenci tutejszego sądu.
 • 19 października – seminarium na temat: „Stosowanie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w krajowym systemie prawnym” zorganizowane w Warszawie przez Krajową Radę Sądownictwa i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w której uczestniczyła sędzia Urszula B. Rymarska.
 • Do 31 grudnia –  wpłynęło 1591 spraw (załatwiono – 1552).

2013

 • 22 stycznia – uroczyste pożegnanie prezesa sądu Ireneusza Henryka Darmochwała w związku z przejściem z dniem 1 lutego w stan spoczynku. Z tej okazji w siedzibie WSA w Białymstoku odbyła się uroczystość pożegnalna w obecności sędziów, pracowników sądu oraz zaproszonych gości. Podziękowania za wieloletnią pracę w sądownictwie złożyli: prof. dr hab. Roman Hauser – prezes NSA, sędzia NSA Włodzimierz Ryms (wiceprezes) oraz sędzia Sądu Najwyższego  Antoni Górski – Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, który jednocześnie uhonorował Prezesa Ireneusza H. Darmochwała medalem „Bene Merentibus Iustitiae” – „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”.
 • 1 marca – przeniesienie sędziego WSA w Warszawie Marka Leszczyńskiego do orzekania w  WSA w Białymstoku.
 • 11 marca – pożegnanie sędziego Sławomira Presnarowicza, który z dniem 5 marca przeszedł z WSA w Białymstoku do pełnienia obowiązków sędziego NSA w Warszawie.
 • 14 marca – sędzia  Danuta Tryniszewska-Bytys  uczestniczyła w Inauguracji szkoły prawa niemieckiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, na którym wykład pt.: „Prawa człowieka w prawie administracyjnym” wygłosiła prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich.
 • 21 marca – powołanie przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Romana Hausera  na stanowisko prezesa WSA w Białymstoku – sędziego Wojciecha Stachurskiego. Uroczyste wręczenie powołania przez prezesa NSA miało miejsce w siedzibie WSA w Białymstoku w obecności wiceprezesa NSA – Włodzimierza Rymsa, Szefa Kancelarii Prezesa NSA Zbigniewa Dyzio oraz zaproszonych gości i pracowników tutejszego sądu.
 • 21 marca – z okazji przejścia z dniem 31 marca sędziego NSA prof. Stanisława Prutisa w stan spoczynku, odbyło się w WSA w Białymstoku uroczyste spotkanie, na którym podziękowanie za wieloletnią pracę sędziego w sądownictwie administracyjnym złożył prezes NSA prof. dr hab. Roman Hauser.
 • 11 czerwca – przyznanie przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 165/2402 Panu Ireneuszowi Henrykowi Darmochwałowi – prezesowi WSA w Białymstoku w stanie spoczynku Odznaki Honorowąej Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kształtowania zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej Województwa Podlaskiego”.
 • 3 lipca – asystent sędziego Elżbieta Lemańska obroniła pracę doktorską pt.: „Problem przedawnienia roszczeń związanych z wywłaszczeniem nieruchomości” i Uchwałą Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych.
 • 12 września – sędzia NSA Stanisław Prutis (w stanie spoczynku) Uchwałą Nr 234/13  Krajowej Rady Sądownictwa  został wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”.
  Uroczystość uhonorowania odbyła się w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie, w której uczestniczył prezes WSA w Białymstoku – Wojciech Stachurski.
   
 • 23-25 września – seminarium na temat: „Dobre praktyki wdrażania rozwiązań modernizacyjnych przez szkolenia sędziów i pracowników w zakresie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych”, zorganizowane przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, finansowane z EFS, w której wziął udział prezes tutejszego sądu – Wojciech Stachurski.
   
 • 2–4 października – wyjazdowa narada szkoleniowa zorganizowana w Augustowie przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne w Białymstoku i Olsztynie, w której uczestniczyli sędziowie, referendarze oraz asystenci sędziów obydwu sądów administracyjnych. Referaty przedstawili m.in.:
  - Sędzia NSA Włodzimierz Ryms – prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA, na temat: „Wybrane zagadnienia procesowe w sprawach o bezczynność i przewlekłość postępowania administracyjnego oraz w sprawach o wygaśnięcie mandatu”;
  - prof. Stanisław Prutis (sędzia NSA w stanie spoczynku) nt.: „Jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu przed sądem administracyjnym”;
  - Sędzia WSA w Białymstoku - Naczelnik Wydziału Biura Orzecznictwa NSA Piotr Pietrasz nt.: Nowelizacja ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego.
  W ramach szkolenia zorganizowano wizytę w Naczelnym Sądzie Administracyjnym Litwy.
   
 • Do 31 grudnia –  wpłynęło 2001 spraw (załatwiono – 1761 spraw).

2014

 • 1 stycznia rozpoczął się jubileuszowy – 20 rok działalności sądu administracyjnego na Podlasiu.
 • 19 lutego – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski powołał na urząd sędziego w WSA w Białymstoku Pawła Janusza Lewkowicza i Andrzeja Meleziniego.
   
 • 16-18 czerwca - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zorganizował w Augustowie konferencję szkoleniową sędziów Izby Finansowej NSA z udziałem sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych. Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili sędziowie NSA: prof. dr hab. Antoni Hanusz, Małgorzata Niezgódka-Medek, Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Ryszard Pęk oraz naczelnik Wydziału Biura Orzecznictwa NSA Sędzia WSA Hieronim Sęk a także prof. zw. dr hab. Leonard Etel – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku. Omawiano orzecznictwo sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz wybrane zagadnienia z dziedziny prawa podatkowego i postępowania sądowoadministracyjnego. Gościem konferencji była sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Litwy – Vieslava Ruskan.
   
 • 18 listopada – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku obchodził  jubileusz 20-lecia sądownictwa administracyjnego na Podlasiu.
  Z tej okazji w sali konferencyjnej sądu odbyło się uroczyste spotkanie, w którym wzięli udział  sędziowie i pracownicy WSA w Białymstoku oraz zaproszeni goście, a wśród nich między innymi: prezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, prezesi sądów powszechnych w Białymstoku, przedstawiciele władz miasta i województwa, rektor Uniwersytetu w Białymstoku oraz przedstawiciele korporacji prawniczych. 
  20 lat sądu administracyjnego w Białymstoku
   
 • 14 grudnia – zmarł Ireneusz Henryk Darmochwał długoletni Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes Ośrodka Zamiejscowego NSA oraz Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
   
 • Do dnia 31 grudnia – wpłynęło 2091 spraw (załatwiono – 2216).

2015

 • 10 kwietnia – upływ kadencji sędziego NSA Mieczysława Markowskiego na stanowisku wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
   
 • Z dniem 16 kwietnia 2015 roku przezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Roman Hauser powołał sędziego NSA Elżbietę Trykoszko na stanowisko wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
   
 • 30 września  – na prośbę Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej – wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku złożyła kilkunastoosobowa grupa osób z ukraińskich organizacji pozarządowych, których pobyt w naszym kraju miał na celu poznanie specyfiki systemu samorządu terytorialnego w Polsce. Wizyta została zorganizowana w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 roku finansowanego ze środków Programu „Wsparcie Demokracji”. 
  Przybyłych gości powitał Wojciech Stachurski – prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Następnie spotkanie, które prowadził sędzia tutejszego sądu – Andrzej Melezini, koncentrowało się wokół prezentacji zagadnień związanych z funkcjonowaniem sądownictwa administracyjnego w polskim systemie prawnym. Ukraińscy goście zostali zapoznani z podstawowymi informacjami z zakresu: właściwości sądów administracyjnych, problematyki będącej przedmiotem wnoszonych skarg na decyzje bądź bezczynność organów administracji państwowej, procedury sądowoadministracyjnej.


 • 21-23 października - w Supraślu k. Białegostoku zostały zorganizowane warsztaty szkoleniowe dla sędziów, referendarzy oraz asystentów sędziów Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Białymstoku oraz Olsztynie. Spotkanie otworzył i gości powitał prezes białostockiego sądu – Wojciech Stachurski. 
  W konferencji szkoleniowej wzięli udział wiceprezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego: sędzia NSA Maria Wiśniewska – dyrektor Biura Orzecznictwa NSA, sędzia NSA Jacek Chlebny – prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA,  sędzia NSA Janusz Drachal – prezes Izby Gospodarczej NSA a także sędzia NSA Włodzimierz Ryms oraz sędzia WSA – zastępca dyrektora BO NSA Jerzy Siegień. Wygłosili  oni referaty wprowadzające do dyskusji nad wybranymi zagadnieniami z zakresu znowelizowanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
  W programie warsztatów znalazły się także, prowadzone przez specjalistów od kształtowania wizerunku, zajęcia z zakresu wystąpień publicznych,  które pozwolą uczestnikom spotkania na wykorzystanie zdobytych umiejętności w codziennej pracy zawodowej.
 • Do dnia 31 grudnia – wpłynęło 2331 spraw (załatwiono – 2074).

2016

 • 17 lutego - wiceprezes WSA w Białymstoku sędzia NSA Elżbieta Trykoszko uczestniczyła w konferencji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zorganizowanej przez Prokuraturę Apelacyjną w Białymstoku.
   
 • 29 sierpnia - zmarła Urszula Barbara Rymarska (1966-2016) Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Pani Sędzia Urszula B. Rymarska związana była z tutejszym sądem od 1 stycznia 2004 roku, najpierw jako Asesor a od 12 czerwca 2006 roku została powołana na urząd Sędziego w WSA w Białymstoku, w którym orzekała w Wydziale Finansowym. Z dniem 27 lipca 2016 roku Pani Sędzia została przeniesiona w stan spoczynku.
   
 • W dniu 15 września 2016 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku złożyli wizytę sędziowie z Niemiec, Holandii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Rumunii - uczestnicy międzynarodowej wymiany stażowej w ramach projektu Judicial Authorities Exchange Programme.

Przybyłych gości przywitał Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wojciech Stachurski, który przedstawił historię oraz zasady funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w Polsce. Następnie uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami w zakresie pracy sędziego w Unii Europejskiej. W dalszej części wizyty zaproszeni goście wzięli udział w rozprawie, na której rozpoznawana była skarga na decyzję organu nadzoru budowlanego w przedmiocie opłaty za legalizację samowoli budowlanej. Uczestnicy międzynarodowej wymiany mieli również okazję zwiedzić budynek WSA w Białymstoku, a w nim m.in.: gabinety kierownictwa sądu, pokoje biurowe sekretariatów orzeczniczych, czytelnię akt. Wizyta zakończyła się podziękowaniami za miłą atmosferę spotkania i wyrażeniem nadziei na kontynuowanie tego typu współpracy.


 • Do dnia 31 grudnia - wpłynęło 2241 spraw (załatwiono - 2600).

  

Opracowała:

Elżbieta Trzeciak

 

Opublikował:  Data publikacji: 24-04-2015 21:55
Modyfikował: Adam Kuklik Data modyfikacji: 11-06-2018 08:35

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1452230, w tym miesiącu: 7713, dzisiaj: 21