Struktura Organizacyjna

Prezes WSA w Białymstoku

Prezes WSA w Białymstoku.jpeg

Sędzia  WSA Wojciech Stachurski

Kompetencje prezesa sądu:

 1. kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz;
 2. jest Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Sędziów oraz Kolegium Sądu;
 3. jest Przewodniczącym Wydziału I (Finansowego);
 4. sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością sądu;
 5. pełni czynności administracji sądowej, a w szczególności:
 • wykonuje czynności z zakresu prawa pracy,
 • organizuje pracę sądu z uwzględnieniem podziału czynności w sądzie ustalonego przez Kolegium Sądu;
 • sprawuje nadzór nad stosowaniem ustaleń dotyczących przydziału spraw poszczególnym sędziom i referendarzom sądowym przyjętych przez Kolegium Sądu;
 • czuwa nad usprawnianiem organizacji i technik pracy sądu;
 • dba o należytą kulturę pracy;
 • zapoznaje się z orzecznictwem sądu oraz organizuje narady sędziów w celu omówienia przepisów prawnych budzących wątpliwości lub których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądu, a także informuje o wynikach tych narad prezesa właściwej Izby NSA;
 • zapoznaje się z biegiem spraw rozpoznawanych w sądzie, a w szczególności spraw wywołujących powszechne zainteresowanie społeczne;
 • przekazuje właściwym organom administracji publicznej wystąpienia składów orzekających o istotnych naruszeniach prawa lub okolicznościach mających wpływ na ich powstanie;
 • przekazuje odpisy orzeczeń dotyczących istotnych dla praktyki zagadnień prawnych, w celu ich publikacji w zbiorze urzędowym orzeczeń sądów administracyjnych;
 • przedstawia informację o działalności sądu;
 • przyjmuje interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków;
 • orzeka w wymiarze 1 sesji w miesiącu w ramach delegacji do NSA.

Prezes WSA w Białymstoku przyjmuje interesantów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 8.30 - 11.00.

Wiceprezes WSA w Białymstoku
Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko 

Kompetencje wiceprezesa sądu:

 1. zastępuje prezesa sądu;
 2. wykonuje czynności powierzone mu przez prezesa sądu;
 3. pełni funkcję Przewodniczącego Wydziału II (Ogólnoadministracyjnego);
 4. orzeka w wymiarze 1 sesji w miesiącu w Wydziale Ogólnoadministracyjnym.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów  WSA w Białymstoku
W skład Zgromadzenia Ogólnego Sędziów  wchodzą wszyscy sędziowie zatrudnieni w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.

Kompetencje:

 1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów WSA w Białymstoku rozpatruje informację prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego o rocznej działalności sądu;
 2. przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów  na stanowisko sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego;
 3. wyraża opinię w sprawie powołania lub odwołania prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz opinię w sprawie powołania lub odwołania wiceprezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego;
 4. ustala skład liczbowy Kolegium Sądu oraz wybiera jego członków i dokonuje zmian w jego składzie;
 5. wybiera spośród członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów WSA w Białymstoku dwóch przedstawicieli, którzy uczestniczą w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wybierającym członków Krajowej Rady Sądownictwa;
 6. zgłasza kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa;
 7. rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego lub zgłoszone przez członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów;
 8. podejmuje uchwały w sprawach dotyczących działalności sądu. 

Kolegium  WSA w Białymstoku

– prezes Wojciech Stachurski – przewodniczący
– sędzia NSA Elżbieta Trykoszko
– sędzia WSA Marek Leszczyński
– sędzia WSA Andrzej Melezini
– sędzia WSA Jacek Pruszyński

Kompetencje:

 1. ustala podział czynności w sądzie, na wniosek prezesa sądu przydziela sędziów do wydziałów orzeczniczych i określa szczegółowe zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom;
 2. przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów opinię o kandydatach  na stanowiska sędziów;
 3. rozpatruje sprawy przedstawione Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów;
 4. rozpatruje inne sprawy przedstawione przez prezesa sądu lub z własnej inicjatywy;
 5. podejmuje uchwały w zakresie swojej właściwości.

Sędziowie WSA w Białymstoku:

Małgorzata Anna Dziemianowicz
Grażyna Gryglaszewska
Marek Leszczyński
Paweł Janusz Lewkowicz
Andrzej Melezini
Jacek Pruszyński
Małgorzata Roleder
Wojciech Stachurski
Elżbieta Trykoszko
Mirosław Wincenciak - do 31 grudnia 2018 roku Sędzia oddelegowany do Naczelnego Sądu Administracyjnego
Dariusz Zalewski

Rzecznik prasowy  WSA w Białymstoku

Sędzia WSA Andrzej Melezini – Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej

Kompetencje:

 1. pełni funkcję Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej;
 2. udziela mediom informacji o działalności sądu i rozpoznawanych w nim sprawach;
 3. przygotowuje komunikaty prasowe o zawisłych przed sądem sprawach budzących społeczne zainteresowanie;
 4. wykonuje powierzone przez prezesa sądu zadania związane z udzielaniem informacji publicznej oraz załatwianiem skarg, wniosków i petycji oraz inne powierzone zadania;
 5. orzeka w wymiarze 3 sesji w miesiącu w Wydziale I (Finansowym).

p.o. Dyrektora sądu
Małgorzata Anna Wenclik

Kompetencje:
- sprawuje nadzór nad kierownikami oddziałów – zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych – Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 18 września 2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1646).

Oddziały sądu:

 • Administracyjno-Gospodarczy oraz Spraw Ogólnych i Osobowych – kierownik oddziału – Małgorzata Jakóbczak
 • Finansowo-Budżetowy – kierownik oddziału – główna księgowa – Iwona Ostaszewska

Wydziały sądu:

 • I Wydział – Finansowy – przewodniczący wydziału  – prezes Wojciech Stachurski, zastępca przewodniczącego – sędzia Jacek Pruszyński
 • II Wydział – Ogólnoadministracyjny – przewodniczący wydziału  – wiceprezes Elżbieta Trykoszko, zastępca przewodniczącego – sędzia  Grażyna Gryglaszewska
 • Wydział Informacji Sądowej – przewodniczący wydziału – rzecznik prasowy sądu – Andrzej Melezini

Inne stanowiska:

 • Administrator Systemu Informatycznego: Adam Kuklik
Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 28-04-2015 15:02
Modyfikował: Adam Kuklik Data modyfikacji: 01-02-2019 12:09

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1452214, w tym miesiącu: 7697, dzisiaj: 5