Właściwość miejscowa

 Do rozpoznania sprawy właściwy jest ten sąd wojewódzki, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zakresem swego działania obejmuje województwo podlaskie.

Sprawy z zakresu działania Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych rozpatrywane są przez wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości zamieszkuje strona skarżąca.

Od dnia 11 października 2008 roku sprawy z zakresu działania:

  • ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)
  • Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek, o których mowa w art. 28-29 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.)
  • Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczących umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek, o których mowa w art. 41a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416)

będą rozpatrywane przez wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn. 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1369)  
  • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Dz. U. Nr 72, poz. 653),
  • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652,
  • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016).

 

Opublikował:  Data publikacji: 29-04-2015 13:03
Modyfikował: Adam Kuklik Data modyfikacji: 01-03-2018 10:47

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1452209, w tym miesiącu: 7692, dzisiaj: 471