Właściwość rzeczowa

Wojewódzki Sąd Administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem jako sąd administracyjny I instancji. Kontrola działalności administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

  1. decyzje administracyjne;
  2. postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;
  3. postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;
  4. inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  5. akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;
  6. akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone
  7. w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej; akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;
  8. bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzeka także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach.

Sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.

Zgodnie z przepisem art. 15 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) spory o właściwość, o których mowa powyżej rozstrzyga Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.

 

Podstawa prawna:

 

Opublikował: Piotr Cerkiewnik Data publikacji: 03-05-2015 12:41
Modyfikował: Adam Kuklik Data modyfikacji: 22-08-2017 14:10

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1165204, w tym miesiącu: 10102, dzisiaj: 159