PRAWO POMOCY

Prawo pomocy obejmuje zwolnienie strony od kosztów sądowych oraz bezpłatne ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.
Zakres prawa pomocy może być całkowity lub częściowy. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.
Prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi.

Tryb przyznawania prawa pomocy:

 • prawo pomocy może być przyznane w określonej sprawie na wniosek strony złożony zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w toku postępowania w tej sprawie. Wniosek ten jest zwolniony od opłat sądowych;
 • właściwym do rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy jest ten wojewódzki sąd administracyjny, w którym sprawa ma się toczyć lub już się toczy. Jeśli strona nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze właściwości tego sądu, to wniosek może złożyć w każdym innym wojewódzkim sądzie administracyjnym, który niezwłocznie przesyła wniosek do sądu właściwego;
 • wniosek o przyznanie prawa pomocy musi odpowiadać wymogom formalnym i być złożony na urzędowym formularzu, według wzoru określonego przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy :

 • sąd może zobowiązać stronę do złożenia dodatkowego oświadczenia lub przedłożenia dokumentów źródłowych dotyczących jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego. Szczegółowe rodzaje dokumentów źródłowych oraz okresy, za jakie mają być dokumentowane dane o majątku, dochodach i stanie rodzinnym określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz.U. z 28 sierpnia 2015 r., poz. 1257);
 • niezłożenie wniosku na urzędowym formularzu lub nieuzupełnienie jego braków w zakreślonym terminie powoduje, że wniosek pozostawia się bez rozpoznania;
 • strony korzystające z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych mogą wnosić o ustanowienie zastępstwa prawnego w trybie i na zasadach prawa pomocy;
 • strona we wniosku może wskazać imiennie określonego pełnomocnika procesowego. Powoduje to ten skutek, że w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym pełnomocnikiem okręgowa rada adwokacka, rada okręgowej izby radców prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych lub Krajowa Rada Rzeczników Patentowych wyznaczy zastępcę wskazanego przez stronę.

Ustanowienie pełnomocnika procesowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa.

Przyznane prawo pomocy może być cofnięte w całości lub w części w razie ujawnienia, że okoliczności, które były podstawą jego przyznania, nie istniały lub przestały istnieć.Jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie wniosku stało się zbędne, postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się.
Postanowienie o przyznaniu, cofnięciu, odmowie przyznania prawa pomocy albo umorzeniu postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy doręcza się stronie, która złożyła wniosek. Środek zaskarżenia przysługuje wyłącznie wnioskodawcy.
Od sprzeciwu i zażaleń wnoszonych w sprawie prawa pomocy nie pobiera się opłat sądowych.

 • formularz do wypłaty wynagrodzenia pełnomocnikowi świadczącemu pomoc prawną z urzędu  FORMULARZ.doc

Podstawa prawna:

 •  (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 718)
 • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1177) PDFRegulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych.pdf
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz.U. z 28 sierpnia 2015 r., poz. 1257) PDFRozporządzenie w sprawie przyznania p p p s.pdf

 

Opublikował:  Data publikacji: 03-05-2015 13:31
Modyfikował: Adam Kuklik Data modyfikacji: 30-06-2016 14:42

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1454464, w tym miesiącu: 9947, dzisiaj: 230