Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

 

            Elektroniczna skrzynka podawcza przeznaczona jest do wymiany korespondencji w formie dokumentu elektronicznego jedynie w sprawach:

Nie mogą być za jej pośrednictwem nadsyłane do Sądu pisma o charakterze procesowym (takie jak: skarga, wniosek, sprzeciw, zażalenie, skarga kasacyjna). W postępowaniu przed sądem administracyjnym, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn: Dz.U. z 2016 r. poz. 718), która reguluje podstawową działalność sądu administracyjnego – rozpoznawanie skarg na działanie organów administracji publicznej lub ich bezczynność albo przewlekłe prowadzenie postępowania i przewiduje składanie pism  procesowych w sprawach zawisłych przed sądem w formie tradycyjnej (papierowej) bezpośrednio do sądu lub drogą pocztową.

Z elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na platformie e-PUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne.

1. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do WSA w Białymstoku:

  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej WSA w Białymstoku zlokalizowanej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (e-PUAP),

2. Rodzaje spraw załatwianych przez WSA w Białymstoku w ramach elektronicznej skrzynki podawczej

  • postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej;
  • postępowanie w sprawie skarg i wniosków,
  • zaświadczenia wydawane w trybie przepisów K.P.A.

3. Wymagania dotyczące dostarczania dokumentów elektronicznych - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:

  • dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanych e-PUAP;
  • wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 3 megabajtów; 
  • akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF – zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216). Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 


Data modyfikacji: 05-12-2016 11:22

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1454492, w tym miesiącu: 9975, dzisiaj: 258