Orzeczenia WSA w Białymstoku są zamieszczone na stronie internetowej 
Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Baza orzeczeń sądów administracyjnych dostępna jest pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.p

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie II SA/Bk 278/17 Sąd oddalił skargę Rady Miasta Z. na opinię  P. Kuratora Oświaty w B. dotyczącą uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie II SAB/Bk 54/17 Sąd oddalił skargę na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie informacji publicznej.
Wyrok nie jest prawomocny.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie II SA/Bk 228/17 Sąd oddalił skargę Gminy Zbójna na opinię P. Kuratora Oświaty w B. w przedmiocie uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie II SA/Bk 263/17 Sąd uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w części stwierdzającej nieważność postanowień § 1 - § 10, § 11 pkt 1-3, pkt 5-13, § 12 - § 16 i § 18 - § 24 Załącznika Nr 1  oraz postanowień Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXI/130/16 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z zalewu wodnego „Czapielówka” w Czarnej Białostockiej, w pozostałej części oddalił skargę.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie II SAB/Bk 52/17 Sąd oddalił skargę na bezczynność Wójta Gminy W. w przedmiocie informacji publicznej dotyczącej udostępnienia imiennego wykazu pracowników urzędu gminy z podziałem na stanowiska wraz z podaniem ich wynagrodzeń za lata 2010 - 2016.
Orzeczenie nie jest prawomocne
_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie I SA/Bk 278/17 Sąd oddalił skargę Gospodarstwa ekologicznego na decyzję Dyrektora P. Oddziału ARiMR dotyczącą przyznania płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości na rok 2013.
Orzeczenie nie jest prawomocne
_______________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 1 czerwca 2017 roku zostały rozpoznane kolejno dwie sprawy ze skarg Gminy C. na decyzje Wojewody:

  • II SA/Bk 272/17 dotyczącą odszkodowania za nieruchomość,
  • II SA/Bk 273/17 w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę.

W obydwu ww. sprawach wyrokami z dnia 1 czerwca 2017 roku Sąd uchylił decyzje Wojewody oraz poprzedzające ich wydanie decyzje Starosty Powiatu B.
Orzeczenia w powyższych sprawach nie są prawomocne.

_______________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie II SA/Bk 246/16 Sąd oddalił skargę Spółki z o.o. w B. na uchwałę nr XXV/378/16 z dnia 26 września 2016 r. Rady Miasta Białystok w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (rejon ulic Zwierzynieckiej i Jagiellońskiej).
Orzeczenie nie jest prawomocne. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyrokiem z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie I SA/Bk 1088/16 Sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora P. Oddziału ARiMR w przedmiocie przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na rok 2015.
Orzeczenie jest nieprawomocne. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie I SA/Bk 1205/16 Sąd oddalił skargę na decyzję SKO w B. w przedmiocie określenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Orzeczenie jest nieprawomocne. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie II SA/Bk 235/17 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody P. oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Starosty Powiatu B. w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość.
Orzeczenie jest nieprawomocne. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie I SA/Bk 1170/16 Sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Ł. dotyczącą przyznania płatności ekologicznej na 2015 rok.
Wyrok nie jest prawomocny.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie II SA/Bk 69/17  Sąd oddalił skargę na uchwałę nr XXXVIII/438/2014 z dnia 15 lipca 2014 roku Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hryniewicze – obszar planistyczny Hryniewicze Wieś.
Orzeczenie jest nieprawomocne.  

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie I SA/Bk 21/17 Sąd uchylił decyzję SKO w Ł. oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie II SAB/Bk 30/17 Sąd oddalił skargę Spółki  A. na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej dotyczącej udostępnienia kserokopii faktury zlecenia za sporządzenie opinii.
Wyrok nie jest prawomocny.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie II SAB/Bk 33/17 ze skargi Fundacji A. w W. na bezczynność Wójta Gminy w B. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.

Sąd, zobowiązał organ do załatwienia wniosku – ustalając, że miała miejsce bezczynność nie mająca charakteru rażącego naruszenia prawa. Oddalono wniosek o wymierzenie organowi grzywny. Zasądzono od organu na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie II SAB/Bk 34/17 ze skargi Fundacji A. w W. na bezczynność Wójta Gminy w B. P. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.

Sąd umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania organu do udzielenia informacji publicznej, albowiem została ona udzielona po wniesieniu skargi. Jednocześnie Sąd stwierdził, że zaistniała w sprawie bezczynność nie mająca charakteru rażącego naruszenia prawa i oddalił wniosek o wymierzenie organowi grzywny. Zasądził na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie II SA/Bk 159/17 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu.
Wyrok nie jest prawomocny.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie II SA/Bk 155/17 Sąd uchylił decyzję Wojewody oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Starosty M. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej  wraz z niezbędną infrastrukturą.
Wyrok nie jest prawomocny.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 06 kwietnia 2017 roku w sprawie II SA/Bk 605/16 Sąd uchylił zaskarżone w punktach 3, 5, 6 zarządzenie pokontrolne Inspektora Ochrony Środowiska w B. w przedmiocie składowania odpadów zaś w pozostałej części oddalił skargę.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie I SA/Bk 1131/16 Sąd oddalił skargę PTO w B. na decyzję Ministra Finansów dotyczącą pisemnej interpretacji w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2017 r w sprawie I SA/Bk 1057/16 Sąd uchylił  decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR  oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Biura Powiatowego ARiMR w A. w przedmiocie odpowiedzialności solidarnej osób trzecich z tytułu nienależnie pobranych płatności dot. wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Wyrok nie jest prawomocny.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie II SA/Bk 80/17  Sąd umorzył postępowanie sądowe ze skargi na uchwałę Nr 239/XXX/16 z dnia 28 września 2016 r. Rady Miejskiej w Łomży w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości położonych w dzielnicy przemysłowo-składowej w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego. 
Orzeczenie nie jest prawomocne.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia  27 marca 2017 roku w sprawie II SA/Bk 29/17 Sąd oddalił skargę na decyzję SKO w B. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.
Wyrok jest nieprawomocny.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia  22 marca 2017 roku w sprawie I SA/Bk 424/16 Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji SKO oraz poprzedzającej jej wydanie decyzji organu I Instancji w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Wyrok jest nieprawomocny.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia  22 marca 2017 roku w sprawie I SA/Bk 396/16 Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji SKO oraz poprzedzającej jej wydanie decyzji organu I Instancji w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące maj oraz listopad 2015 roku
Wyrok jest nieprawomocny.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia  15 marca 2017 roku w sprawie I SA/Bk 1084/16 Sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w przedmiocie przyznania płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami na rok 2015
Wyrok jest nieprawomocny.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie I SA/Bk 946/16 Sąd oddalił skargę na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie z wniosku o dofinansowanie ze środków PERON do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami na rok 2015.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyrokiem z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie II SA/Bk 39/17 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego na przeciwdziałanie i usunięcie skutków zdarzenia posiadającego znamiona klęski żywiołowej. 
Orzeczenie nie jest prawomocne. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 04-03-2016 08:55
Modyfikował: Elżbieta Trzeciak Data modyfikacji: 29-06-2017 15:18

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1136571, w tym miesiącu: 9455, dzisiaj: 514