Orzeczenia WSA w Białymstoku są zamieszczone na stronie internetowej 
Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Baza orzeczeń sądów administracyjnych dostępna jest pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie II SA/Bk 78/18 Sąd odrzucił skargę na postanowienie Komisarza Wyborczego w B. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie  II SA/Bk 842/17 Sąd oddalił skargę Spółki z o.o. w W. na zarządzenie pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  w B. w przedmiocie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z  dnia 20 lutego  2018 roku w sprawie  II SA/Bk 872/17 Sąd oddalił skargę Gminy M.  na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

_________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokami z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawach II SA/Bk 855/17 oraz II SA/Bk 856/17 Sąd oddalił  skargi Gminy na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwał Nr 172/XXXI/17 oraz Nr 173/XXXI/17 z dnia 18 sierpnia 2017 r  w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymany oraz Wierzbowo.
Orzeczenia nie są prawomocne.

_______________________________________________________________________________________________________________

Wyrokami z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawach II SA/Bk 727/17 oraz II SA/Bk 728/17 Sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcia nadzorcze  Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Zarządu Województwa P. w sprawach powołania Prezesa oraz Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w B.
Orzeczenia nie są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie I SA/Bk 4/18 Sąd odrzucił skargę Prokuratora Rejonowego na uchwałę Nr XIX/117/16 z dnia 25 listopada 2016 r. Rady Gminy Trzcianne w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - jako wniesioną z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 53 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie II SA/Bk 647/17 Sąd oddalił skargę Stowarzyszenia S.O.W.P. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie informacji publicznej.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 13 lutego 2018 roku Sąd postanowił odroczyć rozprawy w sprawach II SA/Bk 857/17 - II SA/Bk 861/17 ze skarg Wojewody na uchwały Rady Miejskiej w S. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego.
Nowy termin rozpraw zostanie wyznaczony z urzędu.
___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie II SA/Bk 781/17 Sąd oddalił skargę Wojewody P. na zarządzenie Prezydenta Miasta S. w przedmiocie zakazu zawierania umów dzierżawy gruntów komunalnych Gminy Miasta S. oraz gruntów pozostających w zarządzie Miasta S. na cele związane z organizowaniem przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Postanowieniem z dnia 8 lutego  2018 roku w sprawie II SA/Bk 865/17 Sąd postanowił umorzyć postępowanie sądowe ze skargi Prokuratora Okręgowego w B. na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie upoważnienia Zarządu P.U.H.P. Sp. z o.o. w B. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta B.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Postanowieniem z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie I SA/Bk 1831/17 Sąd odrzucił  skargę Prokuratora Rejonowego na uchwałę nr XXI/155/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Rady Gminy Narewka w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - jako wniesioną z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 53 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie II SA/Bk 849/17 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie II SA/Bk 769/17 Sąd oddalił skargę Wojewody na Uchwałę Nr XXXVI/585/17 Rady Miasta Białystok w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (w rejonie ul. Plażowej, ul. Baranowickiej i granicy administracyjnej miasta).
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________


Wyrokiem z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie II SA/Bk 817/17 Sąd oddalił skargę Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokami z dnia 25 stycznia 2018 roku w  sprawach II SA/Bk 742/17 oraz II SA/Bk 790/17 Sąd oddalił skargi Gminy B. na decyzje Wojewody w przedmiocie zwrotu nieruchomości.
Orzeczenia nie są prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie  II SA/Bk 677/17 Sąd oddalił skargę na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie powołania do ćwiczeń wojskowych.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dniu 16 stycznia 2018 roku w sprawie I SA/Bk 1286/17 Sąd uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w B. w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie II SA/Bk 611/17 Sąd oddalił skargę Gminy Miasta A. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora szkoły.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2017 roku  w sprawie  II SA/Bk 319/17 Sąd oddalił  skargę na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego z dnia 13 marca 2017 roku w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokami z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawach II SA/Bk 555/17, II SA/Bk 556/17  Sąd uchylił zaskarżone akty. Uznał obowiązek  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. do złożenia skarżącym pisemnych propozycji określających nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby oraz zasądził od organu na rzecz skarżących zwrot kosztów postępowania sądowego.
Orzeczenia nie są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokami z dnia 14  grudnia 2017 roku w sprawach o sygnaturach:  II SAB/Bk 105/17, II SAB/Bk 106/17, II SAB/Bk 107/17 Sąd stwierdził, że Burmistrz S. dopuścił się bezczynności dotyczącej udzielenia informacji publicznej, bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Nie wymierzył organowi grzywny i zasadził zwrot kosztów postępowania sądowego na rzecz strony skarżącej.
Orzeczenia nie są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________  

Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie o sygnaturze  II SA/Bk 563/17 Sąd uchylił zaskarżony akt. Uznał obowiązek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. do złożenia skarżącemu pisemnej propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby oraz zasądził od organu na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie II SA/Bk 731/17 ze skargi Wojewody na uchwalę Nr XXIX/245/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 marca 2017 roku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki, WSA w Białymstoku:
1. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części, tj. w zakresie obejmującym:
- § 7 ust. 1 pkt 6, § 14 ust. 1 we fragmencie "23 MW" i we fragmencie "26 U", § 18 ust. 1 we fragmencie "MW", § 28, § 30 ust. 1 we fragmencie "26 U (o powierzchni około 1,01 ha)", § 30 ust. 2 pkt 6 we fragmencie "26 U",
- załącznik nr 1 do uchwały: tereny wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone numerami porządkowymi i symbolami literowymi 26 U, 21 MW, 22 MW, 23 MW i 24 MW;
2. oddalił skargę w pozostałej części.
Orzeczenie nie jest prawomocne. 

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Sprawa o sygnaturze II SA/Bk 647/17 ze skargi Stowarzyszenia S.O. W. P. w W na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie informacji publicznej została zdjęta z wokandy posiedzenia w dniu 07 grudnia 2017 roku.
Nowy termin wyznaczono na dzień 13 lutego 2018 roku o godzinie 12.20.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem  z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie II SA/Bk 621/17 Sąd oddalił skargę Gminy S. na decyzję Wojewody P. dotyczącą zwrotu nieruchomości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie II SA/Bk 320/17 Sąd oddalił skargę na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego z dnia 13 marca 2017 roku w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

_______________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie  II SAB/Bk 85/17 Sąd oddalił skargę na bezczynność Starosty Ł. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie II SA/Bk 474/17 Sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora Przedszkola Samorządowego w B. w przedmiocie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem 30  listopada 2017 roku w sprawie II SA/Bk 564/17 Sąd oddalił skargę Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu nieruchomości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________


Wyrokiem z dnia 29  listopada 2017 roku  w sprawie  I SA/Bk 1212/17 Sąd oddalił skargę Gminy S. na interpretację indywidualną  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą podatku od towarów i usług.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Postanowieniem z dnia 23 listopada 2017 roku Sąd umorzył postępowanie sądowe w sprawie II SA/Bk 644/17 ze skargi USK w B. na decyzję Dyrektora P.O.W. NFZ w B. dotyczącą rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Orzeczenie nie jest prawomocne. 

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie  II SA/Bk 547/17 Sąd uchylił  zaskarżony akt wydany przez Dyrektora SP w Ł. w przedmiocie odwołania ze stanowiska wicedyrektora szkoły.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 22 listopada 2017 roku Sąd w sprawie II SA/Bk 688/17 Sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody dotyczące stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVII/339/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokami z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawach II SA/Bk 645/17 oraz II SA/Bk 646/17 Sąd oddalił skargi Spółki partnerskiej S.P. w Ł. na decyzje Dyrektora P.O.W. NFZ w B. w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Orzeczenia nie są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokami z dnia 7 listopada 2017 roku w trzech sprawach: II SA/Bk 539/17, II SA/Bk 540/17 oraz II SA/Bk 541/17 Sąd oddalił skargi P.Z.D. O.Z.P. w B. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. dotyczące odmowy uchylenia decyzji w sprawie likwidacji czasowego ogrodu działkowego, odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania nieruchomości oraz odmowy wygaśnięcia decyzji likwidacyjnej.
Orzeczenia nie są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 04-03-2016 08:55
Modyfikował: Elżbieta Trzeciak Data modyfikacji: 20-02-2018 15:35

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1256727, w tym miesiącu: 12532, dzisiaj: 194