Orzeczenia WSA w Białymstoku są zamieszczone na stronie internetowej 
Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Baza orzeczeń sądów administracyjnych dostępna jest pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl

 

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 297/18 dotyczącej uchwalenia regulaminu dostarczania wody i doprowadzania ścieków, Sąd stwierdził nieważność § 39, § 40 i § 48 załącznika zaskarżonej uchwały Rady Gminy B.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyrokiem z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie  II SA/Bk 246/18 dotyczącej zasad podłączania do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wysokości jednorazowej opłaty za podłączenie, Sąd stwierdził nieważność § 3 zaskarżonej uchwały Rady Gminy R. oraz oddalił skargę w pozostałym zakresie.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

__________________________________________________________________________________________________________________
 

Na rozprawie w dniu 5 lipca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 273/18 ze skargi Gminy Miasto A. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły - Sąd postanowił odroczyć rozprawę i nowy termin wyznaczyć z urzędu po uprawomocnieniu się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 25 czerwca 2018 roku.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Na rozprawie w dniu 5 lipca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 274/18 ze skargi Gminy Miasto A. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły - Sąd postanowił odroczyć rozprawę i nowy termin wyznaczyć z urzędu po uprawomocnieniu się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 25 czerwca 2018 roku.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 353/18 Sąd oddalił skargę M.S.S. na postanowienie Komisarza Wyborczego w B. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta gminy.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 275/18 Sąd oddalił skargę Gminy K. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie ustanowienia herbu i pieczęci gminy oraz ustalenia zasad ich używania.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

__________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 136/18 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suwałkach na uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 roku, nr XV/148/2011 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania oraz z dnia 26 września 2012 roku, nr XXVI/272/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku:

1. stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 roku, nr XV/148/2011, w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania, w części, tj. w zakresie obejmującym:  § 2 ust. 1 pkt 3,  § 3 pkt 2,  § 5;

2. stwierdził nieważność Załącznika nr 2 do  uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 roku, nr XV/148/2011, w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania, w części, tj. w zakresie obejmującym: § 3, § 5 ust.1, § 6 ust. 2 i ust. 3, § 7, § 10 ust. 1 zdanie pierwsze i zdanie drugie oraz ust. 2, § 13 ust. 1, § 16 ust. 1 i ust. 2, § 18, § 20 ust. 3, § 23, § 24, § 25, § 26, § 29, § 30 ust. 1 i ust. 2, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35 ust. 1 w zakresie wyrażenia  „i nie wniósł reklamacji co do zasadności wystawienia wezwania – raportu”, ust. 2, ust. 3 i ust. 4;

3. stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 września 2012 roku, nr XXVI/272/2012, w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania, w części, tj. w zakresie: § 1 pkt 1 obejmującym dodanie ustępu 3 w § 2 uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 roku, nr XV/148/2011 oraz § 1 pkt 2 obejmującym zmianę treści § 3 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 roku, nr XV/148/2011;

4. oddalił skargi w pozostałej części.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 128/18 Sąd stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta B. w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - w części tekstowej dotyczącej § 42 ust. 2 pkt 1 w zakresie pominięcia tym zapisem działek o numerach ewidencyjnych: [...] położonych przy ulicy M. w B., stanowiących własność J.A. 
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 19 czerwca  2018 roku w sprawie II SA/Bk 921/17 Sąd uchylił decyzję SKO w B. oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Wójta Gminy T. w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 209/18 Sąd oddalił skargę na zarządzenie zastępcze Wojewody P.  w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie  II SA/Bk 919/17 Sąd oddalił skargę Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie I SA/Bk 242/18 Sąd oddalił skargę A.B. na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2016.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 177/18 Sąd oddalił skargę Stowarzyszenia na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 150/18 Sąd stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XXIX/264/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów, w części dotyczącej miejscowości Protasy gmina Zabłudów, wymienionej w zapisach: § 1 ustępu 2 punktu 2 litera a, litera c, litera d, punktu 3 oraz § 2.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie II SA/Bk 165/18 Sąd stwierdził nieważność zaskarżonego zarządzenia Wójta Gminy K.K. w przedmiocie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Na rozprawie w dniu 29 maja 2018 roku w sprawie II SA/Bk 184/18 ze skargi Prokuratora Rejonowego w B. na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - Sąd postanowił odroczyć rozprawę i dalsze czynności w sprawie podejmować z urzędu.

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Wyrokami z dnia 17 maja 2018 roku w sprawach II SA/Bk 166/18 oraz II SA/Bk 167/18 Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Gminy Szypliszki  z dnia 7 listopada 2017 r. Nr XXVII/161-163/2017 w przedmiocie stwierdzenia przekształcenia:

-  dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Becejłach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Becejłach oraz dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasionowie z siedzibą w Żubrynie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Jasionowie z siedzibą w Żubrynie.

 

Postanowieniem z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie II SA/Bk 203/18 Sąd umorzył postępowanie sądowe w sprawie uchwały Rady Gminy Szypliszki  z dnia 7 listopada 2017 r. Nr XXVII/161-163/2017 w przedmiocie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Słobódce, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa w Słobódce i Publiczne Gimnazjum w Słobódce w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową w Słobódce.

Orzeczenia w powyższych sprawach są nieprawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 15  maja 2018 roku w sprawie II SA/Bk 941/17 Sąd 1. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały Sejmiku Województwa P. w zakresie dotyczącym obwodów łowieckich o numerach: 214,112,15 i 17, określonych w załącznikach numer 1 i 2 do tej uchwały, w częściach obejmujących:
a/ działki o numerach geodezyjnych [...] i [...] położone w miejscowości Z. gm. Z. będące współwłasnością R.M.M. i A.A.-M.;
b/ działkę o numerze geodezyjnym [...] położoną w miejscowości K. gm. M. będącą współwłasnością I.J.G. i A.H.K.,
c/ działki o numerach geodezyjnych [...], [...], [...] położone w miejscowości K.-S. stanowiące współwłasność G.P. i C.P.,
d/ działki o numerach geodezyjnych [...] i [...] położone w obrębie M. i W. gm. S. oraz działkę o numerze geodezyjnym [...] położoną w obrębie M. gm. S., stanowiące własność A.K. Sz.-R.,
2. oddalił skargi w pozostałym zakresie,
3. zasądził od Sejmiku Województwa P. na rzecz skarżących kwoty po 300 złotych na rzecz każdego z nich tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
Orzeczenie nie jest prawomocne.
___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 10  maja 2018 roku w sprawie II SA/Bk 62/18 Sąd oddalił skargę Rady Miejskiej w S. na zarządzenie zastępcze Wojewody P. w przedmiocie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie I SA/Bk 185/18 Sąd stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności  Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie nieudzielenia dotacji w pełnej wysokości w miesiącu styczniu 2018 r. oraz następnych na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokami z dnia 24 kwietnia  2018 roku w sprawach: II SA/Bk 857/17, II SA/Bk 858/17, II SA/Bk 859/17, II SA/Bk 860/17 oraz II SA/Bk 861/17 Sąd stwierdził nieważność zaskarżonych uchwał  Rady Miejskiej w S. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego.
Orzeczenia nie są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Postanowieniem  z dnia 19 kwietnia  2018 roku w sprawie II SA/Bk 946/17 Sąd odrzucił  skargę na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie I SA/Bk 202/18 Sąd oddalił skargę Powiatu S. na decyzję Zarządu Województwa P. w przedmiocie dofinansowania projektu służącego wsparciu osób niepełnosprawnych – modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w S.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie II SA/Bk 85/18 Sąd oddalił skargę Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie II SA/Bk 123/18 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję P.G.L.L.P.N.w B. oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję N.B. ze skargi Fundacji […] w W. w przedmiocie informacji publicznej.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokami z dnia 12 kwietnia  2018 roku w sprawach II SA/Bk 942/17,  II SA/Bk 157/18 oraz II SA/Bk 158/17 Sąd uchylił te decyzje (tę część decyzji), którymi odmówiono przyznania świadczenia wychowawczego lub rodzinnego na dziecko - posiadające obywatelstwo polskie, którego rodzic występujący o przyznanie świadczeń był cudzoziemcom i nie spełniał wymogów ustawowych wg literalnego brzmienia ustawy.  Sąd uznał, iż należy stosować wykładnię celowościową oraz wykładnię prokonstytucyjną, bowiem dziecko nie może być dyskryminowane z uwagi na status rodzica. Celem świadczeń jest pomoc państwa w zaspokajaniu potrzeb dziecka. Przewidziane formy tej pomocy w postaci świadczeń jakie wystąpiły w rozpoznanych sprawach służyć mają nie rodzicom a dziecku. Dlatego w celu umożliwienia ich uzyskania nie można ograniczyć się do wykładni gramatycznej przepisu jak uczyniły to organy w zaskarżonych decyzjach.
Orzeczenia nie są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie II SA/Bk 3/18  Sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. ze skargi Miasta B. P.  w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Postanowieniami z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawach II SA/Bk 762/17 oraz II SA/Bk 763/17 Sąd odrzucił skargi L.L. na czynności Burmistrza S. w przedmiocie ustawienia znaków drogowych B-1 oraz B-5 na drodze wewnętrznej.

 

________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie II SA/Bk 23/18 Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały Rady Gminy i Miasta w S. w przedmiocie zasad partycypacji mieszkańców gminy i miasta w kosztach budowy infrastruktury technicznej.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 889/17 Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Miasta Białystok w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 923/17 Sąd uchylił zaskarżoną przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w B. decyzję Wojewody P. oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Starosty Powiatowego w H. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 821/17 Sąd oddalił skargę P. I.R.B..P. w S.  na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przeprowadzeniu odstrzału redukcyjnego dzików.

Wyrokiem z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 822/17 Sąd oddalił skargę P. I.R.B..P. w S.  na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji o przeprowadzeniu odstrzału redukcyjnego dzików.
Orzeczenia nie są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokami z dnia 14 marca 2018 r. w sprawach II SA/Bk 901/17, II SA/Bk 878/17 oraz II SA/Bk 918/17 Sąd oddalił skargi Gminy B. na decyzje Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz zwrotu udziałów w wywłaszczonej nieruchomości.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 14 marca  2018 roku w sprawie I SA/Bk 1822/17 Sąd oddalił skargę Stowarzyszenia „S.” w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie ustalenia kwoty tytułem zwrotu dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 12 marca  2018 roku w sprawie II SA/Bk 909/17 Sąd oddalił skargę Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.
________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokami z dnia 8 marca 2018 roku w sprawach II SA/Bk 833/17 oraz II SA/Bk 851/17 Sąd oddalił skargi Gminy B. na decyzje Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
Orzeczenia nie są prawomocne.
________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 917/17 Sąd oddalił skargę Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.
_______________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 899/17 Sąd uchylił zaskarżoną przez Stowarzyszenie [...] decyzję Nadleśniczego Nadleśnictwa B. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie II SA/Bk 880/17 Sąd oddalił skargę Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.
___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 22  lutego 2018 roku Sąd postanowił odroczyć rozprawę w sprawie II SA/Bk 879/17 ze skargi Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i doprowadzania ścieków.
Nowy termin rozprawy zostanie wyznaczony z urzędu.

___________________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie II SA/Bk 78/18 Sąd odrzucił skargę na postanowienie Komisarza Wyborczego w B. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta, albowiem skarżący w wyznaczonym przez Sąd terminie nie usunął braku formalnego skargi w postaci jej podpisania.
Orzeczenie nie jest prawomocne, przysługuje na nie zażalenie.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie  II SA/Bk 842/17 Sąd oddalił skargę Spółki z o.o. w W. na zarządzenie pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  w B. w przedmiocie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z  dnia 20 lutego  2018 roku w sprawie  II SA/Bk 872/17 Sąd oddalił skargę Gminy M.  na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokami z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawach II SA/Bk 855/17 oraz II SA/Bk 856/17 Sąd oddalił  skargi Gminy na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwał Nr 172/XXXI/17 oraz Nr 173/XXXI/17 z dnia 18 sierpnia 2017 r  w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymany oraz Wierzbowo.
Orzeczenia nie są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokami z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawach II SA/Bk 727/17 oraz II SA/Bk 728/17 Sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcia nadzorcze  Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Zarządu Województwa P. w sprawach powołania Prezesa oraz Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w B.
Orzeczenia nie są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie I SA/Bk 4/18 Sąd odrzucił skargę Prokuratora Rejonowego na uchwałę Nr XIX/117/16 z dnia 25 listopada 2016 r. Rady Gminy Trzcianne w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - jako wniesioną z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 53 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie II SA/Bk 647/17 Sąd oddalił skargę Stowarzyszenia S.O.W.P. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie informacji publicznej.
Orzeczenie nie jest prawomocne.
___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie II SA/Bk 781/17 Sąd oddalił skargę Wojewody P. na zarządzenie Prezydenta Miasta S. w przedmiocie zakazu zawierania umów dzierżawy gruntów komunalnych Gminy Miasta S. oraz gruntów pozostających w zarządzie Miasta S. na cele związane z organizowaniem przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Postanowieniem z dnia 8 lutego  2018 roku w sprawie II SA/Bk 865/17 Sąd postanowił umorzyć postępowanie sądowe ze skargi Prokuratora Okręgowego w B. na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie upoważnienia Zarządu P.U.H.P. Sp. z o.o. w B. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta B.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Postanowieniem z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie I SA/Bk 1831/17 Sąd odrzucił  skargę Prokuratora Rejonowego na uchwałę nr XXI/155/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Rady Gminy Narewka w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - jako wniesioną z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 53 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie II SA/Bk 849/17 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 
Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 04-03-2016 08:55
Modyfikował: Elżbieta Trzeciak Data modyfikacji: 19-07-2018 11:24

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1343479, w tym miesiącu: 11303, dzisiaj: 210