Orzeczenia WSA w Białymstoku są zamieszczone na stronie internetowej 
Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Baza orzeczeń sądów administracyjnych dostępna jest pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl

 

___________________________________________________________________________________________________________________


Wyrokami z dnia 19 września 2017 roku w sprawach I SA/Bk 593/17 oraz I SA/Bk 594/17 Sąd uchylił zaskarżone decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w obydwu w sprawach, a także poprzedzające ich wydanie decyzje Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Orzeczenia nie są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________


W dniu 14 września  2017 roku Sąd postanowił odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia w sprawie II SA/Bk 500/17  ze skargi na decyzję Wójta Gminy w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora i wyznaczyć na dzień 28 września 2017 roku o godzinie 14.10.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyrokiem  z dnia 14 września 2017 roku w sprawie II SA/Bk 487/17 Sąd oddalił skargę na uchwałę Nr XII/94/11 z dnia 30 maja 2011 r. Rady Miejskiej Białegostoku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej (odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Antoniukowskiej w Białymstoku.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyrokiem  z dnia 14 września 2017 roku w sprawie II SA/Bk 503/17 Sąd oddalił skargę Wójta Gminy Nowinka na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 10 maja 2017 roku dotyczące informacji o planie sieci szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowinka.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

_________________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 13 września  2017 roku w sprawie I SA/Bk 511/17 Sąd odrzucił  skargę Prezydenta Miasta Białegostoku na Uchwałę Nr XXIV/372/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku Rady Miasta Białegostoku w przedmiocie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Białegostoku z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok.
         Sąd stwierdził, że prezydent miasta, jako organ wykonawczy, nie ma legitymacji skargowej do wniesienia skargi na uchwałę rady miasta. Organy gminy nie mają bowiem własnego interesu prawnego w toku wykonywania zadań gminy i wykonywania przysługujących im kompetencji. Art. 101 u.s.g., który był podstawą wniesienia skargi, nie odnosi się do naruszenia interesu prawnego jednego organu gminy przez inny organ gminy. Zdaniem Sądu podjęcie przez radę gminy uchwały o nieudzieleniu absolutorium z wykonania budżetu wpływa natomiast w sposób bezpośredni na sferę prawną osoby fizycznej pełniącej tę funkcję. Uchwała ta stanowi bowiem pierwszy etap w procedurze odwołania prezydenta. W konsekwencji należy przyznać tej osobie legitymację skargową.
          W sytuacji, gdy skarga została złożona w sprawie przez Prezydenta Miasta Białegostoku (jako organ), podległa odrzuceniu ze względu na brak naruszenia interesu prawnego wnoszącego skargę.
          Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyrokiem z dnia 12 września 2017 roku w sprawie II SA/Bk 338/17 Sąd oddalił skargę Fundacji I… na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zwolnienia z funkcji biegłego sądowego.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyrokiem z dnia 7 września 2017 roku w sprawie II SA/Bk 357/17 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję SKO oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta B. w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyrokiem z dnia 5 września 2017 roku w sprawie II SA/Bk 334/17 Sąd oddalił skargę J.S., T.S. na Uchwałę Rady Gminy J.K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi O. 
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________


W dniu 29 sierpnia 2017 roku Sąd postanowił odroczyć rozprawę w sprawie II SA/Bk 421/17 ze skargi Uniwersytetu w B. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego PSP w B. w przedmiocie nakazania wykonania określonych obowiązków. Dalsze czynności w sprawie będą podejmowane z urzędu.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie II SA/Bk 267/17 Sąd stwierdził, że zaskarżona uchwała Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 2015 roku nr IV/33/15 została wydana z naruszeniem prawa w części obejmującej umocowanie Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego "Lech" Sp. z o.o. w Białymstoku do prowadzenia czynności i postępowań oraz załatwiania indywidualnych spraw z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. W pozostałej części - dotyczącej umocowania na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego - skargę oddalił. Zasądził od Gminy Białystok na rzecz skarżącej koszty postępowania sądowego. 
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie II SA/Bk 359/17 Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego  z dnia 21 grudnia 2012 roku nr XXIV/285/12 w zakresie dotyczącym części obwodów łowieckich określonych w załącznikach nr 1 i 2 do tej uchwały w części obejmującej nieruchomości stanowiące własność skarżącego. W pozostałym zakresie skargę oddalił i zasądził od Sejmiku Województwa na rzecz skarżącego koszty postępowania sądowego.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 10 sierpnia 2017 roku Sąd postanowił odroczyć rozprawy w sprawach II SA/Bk 319/17 oraz II SA/Bk 320/17 ze skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Podlaskiego z dnia 13 marca 2017 roku w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych w związku ze złożonymi przez skarżących wnioskami o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Dalsze czynności w obydwu sprawach będą podejmowane z urzędu.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie II SA/Bk 278/17 Sąd oddalił skargę Rady Miasta Z. na opinię  P. Kuratora Oświaty w B. dotyczącą uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie II SAB/Bk 54/17 Sąd oddalił skargę na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie informacji publicznej.
Wyrok  jest prawomocny od dnia 21 lipca 2017 roku.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie II SA/Bk 228/17 Sąd oddalił skargę Gminy Zbójna na opinię P. Kuratora Oświaty w B. w przedmiocie uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Orzeczenie jest prawomocne od dnia 4 sierpnia 2017 roku.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie II SA/Bk 263/17 Sąd uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w części stwierdzającej nieważność postanowień § 1 - § 10, § 11 pkt 1-3, pkt 5-13, § 12 - § 16 i § 18 - § 24 Załącznika Nr 1  oraz postanowień Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXI/130/16 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z zalewu wodnego „Czapielówka” w Czarnej Białostockiej, w pozostałej części oddalił skargę.
Orzeczenie jest prawomocne od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie II SAB/Bk 52/17 Sąd oddalił skargę na bezczynność Wójta Gminy W. w przedmiocie informacji publicznej dotyczącej udostępnienia imiennego wykazu pracowników urzędu gminy z podziałem na stanowiska wraz z podaniem ich wynagrodzeń za lata 2010 - 2016.
Orzeczenie jest prawomocne od dnia 7 lipca 2017 roku.
___________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyrokiem z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie I SA/Bk 278/17 Sąd oddalił skargę Gospodarstwa ekologicznego na decyzję Dyrektora P. Oddziału ARiMR dotyczącą przyznania płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości na rok 2013.
Orzeczenie nie jest prawomocne
___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 1 czerwca 2017 roku zostały rozpoznane kolejno dwie sprawy ze skarg Gminy C. na decyzje Wojewody:

  • II SA/Bk 272/17 dotyczącą odszkodowania za nieruchomość,
  • II SA/Bk 273/17 w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę.

W obydwu ww. sprawach wyrokami z dnia 1 czerwca 2017 roku Sąd uchylił decyzje Wojewody oraz poprzedzające ich wydanie decyzje Starosty Powiatu B.
Orzeczenie w sprawie II SA/Bk 272/17 stało się prawomocne z dniem 29 lipca 2017 roku, zaś wyrok w drugiej ww. sprawie jest  prawomocny od dnia 14 lipca 2017 roku.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 04-03-2016 08:55
Modyfikował: Elżbieta Trzeciak Data modyfikacji: 19-09-2017 12:34

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1165205, w tym miesiącu: 10103, dzisiaj: 160