Orzeczenia WSA w Białymstoku są zamieszczone na stronie internetowej 
Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Baza orzeczeń sądów administracyjnych dostępna jest pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Postanowieniem  z dnia 19 kwietnia  2018 roku w sprawie II SA/Bk 946/17 Sąd odrzucił  skargę na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________


W związku z wpływem do Sądu wniosku o dopuszczenie do udziału w sprawie Stowarzyszenia P. sprawa II SA/Bk 136/18 ze skargi Prokuratora Rejonowego w S. na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania - została zdjęta z wokandy posiedzenia z dnia 19 kwietnia 2018 r. Nowy termin rozprawy zostanie wyznaczony po rozpoznaniu wniosku Stowarzyszenia P.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie I SA/Bk 202/18 Sąd oddalił skargę Powiatu S. na decyzję Zarządu Województwa P. w przedmiocie dofinansowania projektu służącego wsparciu osób niepełnosprawnych – modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w S.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie II SA/Bk 85/18 Sąd oddalił skargę Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie II SA/Bk 123/18 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję P.G.L.L.P.N.w B. oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję N.B. ze skargi Fundacji […] w W. w przedmiocie informacji publicznej.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokami z dnia 12 kwietnia  2018 roku w sprawach II SA/Bk 942/17,  II SA/Bk 157/18 oraz II SA/Bk 158/17 Sąd uchylił te decyzje (tę część decyzji), którymi odmówiono przyznania świadczenia wychowawczego lub rodzinnego na dziecko - posiadające obywatelstwo polskie, którego rodzic występujący o przyznanie świadczeń był cudzoziemcom i nie spełniał wymogów ustawowych wg literalnego brzmienia ustawy.  Sąd uznał, iż należy stosować wykładnię celowościową oraz wykładnię prokonstytucyjną, bowiem dziecko nie może być dyskryminowane z uwagi na status rodzica. Celem świadczeń jest pomoc państwa w zaspokajaniu potrzeb dziecka. Przewidziane formy tej pomocy w postaci świadczeń jakie wystąpiły w rozpoznanych sprawach służyć mają nie rodzicom a dziecku. Dlatego w celu umożliwienia ich uzyskania nie można ograniczyć się do wykładni gramatycznej przepisu jak uczyniły to organy w zaskarżonych decyzjach.
Orzeczenia nie są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie II SA/Bk 3/18  Sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. ze skargi Miasta B. P.  w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Postanowieniami z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawach II SA/Bk 762/17 oraz II SA/Bk 763/17 Sąd odrzucił skargi L.L. na czynności Burmistrza S. w przedmiocie ustawienia znaków drogowych B-1 oraz B-5 na drodze wewnętrznej.

 

________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie II SA/Bk 23/18 Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały Rady Gminy i Miasta w S. w przedmiocie zasad partycypacji mieszkańców gminy i miasta w kosztach budowy infrastruktury technicznej.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

W dniu 27 marca 2018 roku Sąd postanowił odroczyć rozprawę w sprawie II SA/Bk 919/17 ze skargi Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości.
Nowy termin zostanie wyznaczony z urzędu.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 889/17 Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Miasta Białystok w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 923/17 Sąd uchylił zaskarżoną przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w B. decyzję Wojewody P. oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Starosty Powiatowego w H. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 821/17 Sąd oddalił skargę P. I.R.B..P. w S.  na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przeprowadzeniu odstrzału redukcyjnego dzików.

Wyrokiem z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 822/17 Sąd oddalił skargę P. I.R.B..P. w S.  na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji o przeprowadzeniu odstrzału redukcyjnego dzików.
Orzeczenia nie są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokami z dnia 14 marca 2018 r. w sprawach II SA/Bk 901/17, II SA/Bk 878/17 oraz II SA/Bk 918/17 Sąd oddalił skargi Gminy B. na decyzje Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz zwrotu udziałów w wywłaszczonej nieruchomości.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 14 marca  2018 roku w sprawie I SA/Bk 1822/17 Sąd oddalił skargę Stowarzyszenia „S.” w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie ustalenia kwoty tytułem zwrotu dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 12 marca  2018 roku w sprawie II SA/Bk 909/17 Sąd oddalił skargę Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.
________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokami z dnia 8 marca 2018 roku w sprawach II SA/Bk 833/17 oraz II SA/Bk 851/17 Sąd oddalił skargi Gminy B. na decyzje Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
Orzeczenia nie są prawomocne.
________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 917/17 Sąd oddalił skargę Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.
_______________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 899/17 Sąd uchylił zaskarżoną przez Stowarzyszenie [...] decyzję Nadleśniczego Nadleśnictwa B. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie II SA/Bk 880/17 Sąd oddalił skargę Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.
___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 22  lutego 2018 roku Sąd postanowił odroczyć rozprawę w sprawie II SA/Bk 879/17 ze skargi Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i doprowadzania ścieków.
Nowy termin rozprawy zostanie wyznaczony z urzędu.

___________________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie II SA/Bk 78/18 Sąd odrzucił skargę na postanowienie Komisarza Wyborczego w B. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta, albowiem skarżący w wyznaczonym przez Sąd terminie nie usunął braku formalnego skargi w postaci jej podpisania.
Orzeczenie nie jest prawomocne, przysługuje na nie zażalenie.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie  II SA/Bk 842/17 Sąd oddalił skargę Spółki z o.o. w W. na zarządzenie pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  w B. w przedmiocie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z  dnia 20 lutego  2018 roku w sprawie  II SA/Bk 872/17 Sąd oddalił skargę Gminy M.  na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokami z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawach II SA/Bk 855/17 oraz II SA/Bk 856/17 Sąd oddalił  skargi Gminy na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwał Nr 172/XXXI/17 oraz Nr 173/XXXI/17 z dnia 18 sierpnia 2017 r  w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymany oraz Wierzbowo.
Orzeczenia nie są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokami z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawach II SA/Bk 727/17 oraz II SA/Bk 728/17 Sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcia nadzorcze  Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Zarządu Województwa P. w sprawach powołania Prezesa oraz Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w B.
Orzeczenia nie są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie I SA/Bk 4/18 Sąd odrzucił skargę Prokuratora Rejonowego na uchwałę Nr XIX/117/16 z dnia 25 listopada 2016 r. Rady Gminy Trzcianne w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - jako wniesioną z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 53 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie II SA/Bk 647/17 Sąd oddalił skargę Stowarzyszenia S.O.W.P. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie informacji publicznej.
Orzeczenie nie jest prawomocne.
___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie II SA/Bk 781/17 Sąd oddalił skargę Wojewody P. na zarządzenie Prezydenta Miasta S. w przedmiocie zakazu zawierania umów dzierżawy gruntów komunalnych Gminy Miasta S. oraz gruntów pozostających w zarządzie Miasta S. na cele związane z organizowaniem przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Postanowieniem z dnia 8 lutego  2018 roku w sprawie II SA/Bk 865/17 Sąd postanowił umorzyć postępowanie sądowe ze skargi Prokuratora Okręgowego w B. na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie upoważnienia Zarządu P.U.H.P. Sp. z o.o. w B. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta B.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Postanowieniem z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie I SA/Bk 1831/17 Sąd odrzucił  skargę Prokuratora Rejonowego na uchwałę nr XXI/155/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Rady Gminy Narewka w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - jako wniesioną z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 53 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie II SA/Bk 849/17 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie II SA/Bk 769/17 Sąd oddalił skargę Wojewody na Uchwałę Nr XXXVI/585/17 Rady Miasta Białystok w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (w rejonie ul. Plażowej, ul. Baranowickiej i granicy administracyjnej miasta).
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________


Wyrokiem z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie II SA/Bk 817/17 Sąd oddalił skargę Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokami z dnia 25 stycznia 2018 roku w  sprawach II SA/Bk 742/17 oraz II SA/Bk 790/17 Sąd oddalił skargi Gminy B. na decyzje Wojewody w przedmiocie zwrotu nieruchomości.
Orzeczenia nie są prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie  II SA/Bk 677/17 Sąd oddalił skargę na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie powołania do ćwiczeń wojskowych.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dniu 16 stycznia 2018 roku w sprawie I SA/Bk 1286/17 Sąd uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w B. w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie II SA/Bk 611/17 Sąd oddalił skargę Gminy Miasta A. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora szkoły.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2017 roku  w sprawie  II SA/Bk 319/17 Sąd oddalił  skargę na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego z dnia 13 marca 2017 roku w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokami z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawach II SA/Bk 555/17, II SA/Bk 556/17  Sąd uchylił zaskarżone akty. Uznał obowiązek  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. do złożenia skarżącym pisemnych propozycji określających nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby oraz zasądził od organu na rzecz skarżących zwrot kosztów postępowania sądowego.
Orzeczenia nie są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokami z dnia 14  grudnia 2017 roku w sprawach o sygnaturach:  II SAB/Bk 105/17, II SAB/Bk 106/17, II SAB/Bk 107/17 Sąd stwierdził, że Burmistrz S. dopuścił się bezczynności dotyczącej udzielenia informacji publicznej, bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Nie wymierzył organowi grzywny i zasadził zwrot kosztów postępowania sądowego na rzecz strony skarżącej.
Orzeczenia nie są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________  

Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie o sygnaturze  II SA/Bk 563/17 Sąd uchylił zaskarżony akt. Uznał obowiązek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. do złożenia skarżącemu pisemnej propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby oraz zasądził od organu na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie II SA/Bk 731/17 ze skargi Wojewody na uchwalę Nr XXIX/245/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 marca 2017 roku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki, WSA w Białymstoku:
1. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części, tj. w zakresie obejmującym:
- § 7 ust. 1 pkt 6, § 14 ust. 1 we fragmencie "23 MW" i we fragmencie "26 U", § 18 ust. 1 we fragmencie "MW", § 28, § 30 ust. 1 we fragmencie "26 U (o powierzchni około 1,01 ha)", § 30 ust. 2 pkt 6 we fragmencie "26 U",
- załącznik nr 1 do uchwały: tereny wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone numerami porządkowymi i symbolami literowymi 26 U, 21 MW, 22 MW, 23 MW i 24 MW;
2. oddalił skargę w pozostałej części.
Orzeczenie nie jest prawomocne. 

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem  z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie II SA/Bk 621/17 Sąd oddalił skargę Gminy S. na decyzję Wojewody P. dotyczącą zwrotu nieruchomości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie II SA/Bk 320/17 Sąd oddalił skargę na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego z dnia 13 marca 2017 roku w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 04-03-2016 08:55
Modyfikował: Elżbieta Trzeciak Data modyfikacji: 19-04-2018 11:31

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1292412, w tym miesiącu: 12244, dzisiaj: 402