Orzeczenia WSA w Białymstoku są zamieszczone na stronie internetowej 
Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Baza orzeczeń sądów administracyjnych dostępna jest pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

W dniu 12 grudnia 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 631/18 ze skargi Fundacji U.M. w B. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 rok, Sąd postanowił, ze względu na zawiłość sprawy odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia i wyznaczyć na dzień 19 grudnia 2018 roku o godzinie 8.50.

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 11 grudnia 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 623/18 ze skargi M.S. i Prokuratury Regionalnej w B.  na decyzję PWINB w B. w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania budynku handlowo - usługowego, Sąd postanowił, ze względu na zawiłość sprawy, odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia i wyznaczyć na dzień 21 grudnia 2018 roku o godzinie 9.00.

___________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                      

Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 421/18 Sąd oddalił skargę Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 102/18 ze skargi B.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania Wójta Gminy T. w przedmiocie dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły – Sąd zobowiązał Wójta Gminy T. do zapewnienia dziecku bezpłatnego transportu i opieki w czasie jego przewozu z domu do szkoły; stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; nie wymierzył organowi grzywny oraz nie przyznał sumy pieniężnej od organu na rzecz skarżącego.
Przedmiotem skargi była przewlekłość postępowania Wójta Gminy T. w sprawie zapewnienia niepełnosprawnemu dziecku dojazdu do szkoły.
Zadaniem Sądu w postępowaniu ze skargi na przewlekłość postępowania organu administracyjnego nie jest merytoryczna ocena prawidłowości działania organu a wyłącznie zbadanie, czy podejmowane działanie zmierza bezpośrednio do załatwienia sprawy.
Oceniając przebieg zdarzeń w rozpatrywaniu przedmiotowej sprawy Sąd uznał, że organ dopuścił się przewlekłości w jej załatwieniu, bowiem podejmowane działania nie zmierzały do merytorycznego załatwienia sprawy.
Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym (przy spełnieniu określonych warunków) bezpośredniego transportu i opieki w czasie przewodu do najbliższej szkoły. Jednocześnie obowiązek gminy może być realizowany poprzez zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy wójtem a rodzicami, jeżeli dowóz i opiekę zapewniają rodzice. W  sytuacji kiedy nie dojdzie do podpisania takiej umowy obowiązkiem organu jest realizacja dyspozycji zawartej w art. 39 ust. 1 ww. ustawy – czyli zapewnienie bezpośredniego transportu niepełnosprawnego ucznia do szkoły. Jednakże działanie podejmowane przez gminę celem realizacji ww. obowiązku ocenione zostały przez Sąd, jako działanie opieszałe, nieefektywne bo nie zmierzające wprost do załatwienia sprawy w sposób zgody z regulacją prawną.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

W dniu 13 grudnia 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 647/18 ze skargi Gminy N.D. na decyzję  PWINGiK w B. w przedmiocie aktualizacji klasyfikacji działek - Sąd postanowił zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo i odroczyć. Zobowiązał Starostę S. do przedstawienia Sądowi formalnej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Dalsze czynności w sprawie będą  podejmowane z urzędu.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 616/18 ze skargi Prokuratora Rejonowego w B. na uchwałę Rady Gminy A. w przedmiocie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - Sąd stwierdził nieważność § 3 ust. 3 zaskarżonej uchwały.
Orzeczenie nie jest prawomocne. 

________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 483/18 ze skargi Prokuratora Regionalnego w B. na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów - Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 2.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt  I SA/Bk 586/18 ze skargi Prokuratora Regionalnego w B. na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie zobowiązania Burmistrza J. do realizacji postanowień uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ł. - Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 587/18 ze skargi M.J.K. na Zarządzenie  Dyrektora SP. Nr […] im. Sz. […] w B.P. w przedmiocie odwołania ze stanowiska wicedyrektora szkoły - Sąd stwierdził, nieważność zaskarżonego Zarządzenia.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

 

________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 25 października 2018 roku w sprawie II SA/Bk 537/18  Sąd oddalił skargę Powiatu B. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie Regulaminu przyznania pomocy młodzieży w ramach powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu B.
Orzeczenie nie jest prawomocne.
___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 25 października 2018 roku w sprawie  II SA/Bk 551/17 Sąd oddalił  skargę Powiatu B. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie przyjęcia Powiatowego Programu  wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu B. w zakresie słów: "prowadzonych przez Powiat B.”
Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 16 października 2018 r. w sprawie sygn. akt  II SA/Bk 400/18 Sąd oddalił skargę Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu nieruchomości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

 

W dniu 16 października 2018 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 383/18 ze skargi A. Sp. z o.o. i innych na uchwałę  Sejmiku Województwa P. w przedmiocie podziału Województwa P. na obwody łowieckie - Sąd postanowił odroczyć rozprawę w dniu dzisiejszym a nowy termin wyznaczyć z urzędu.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 11 października 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 462/18 ze sprzeciwu Miasta B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę hali widowiskowo-sportowej w B. i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia – Sąd oddalił sprzeciw.

1. Na każdym z etapów realizacji przedsięwzięcia inwestor zobowiązany jest do przedłożenia aktualnej decyzji środowiskowej. Określenie w art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), czasowych granic obowiązywania decyzji środowiskowej ma bowiem na celu zagwarantowanie realizacji inwestycji w aktualnych uwarunkowaniach środowiskowych z wykorzystaniem adekwatnych rozwiązań technicznych.

2. Związanie organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie ma charakteru bezwzględnego i dotyczy przede wszystkim parametrów technicznych inwestycji. Związanie to nie dotyczy takich kwestii jak ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, albowiem na etapie postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę należy przedłożyć aktualną decyzję środowiskową – art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.).

3. W postępowaniu sądowym toczącym się ze sprzeciwu od decyzji kasacyjnej nie ma zastosowania przepis art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.). Oznacza to, że sąd w takim postępowaniu nie może ocenić zasadności postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z  dnia 11 października 2018 roku w sprawie II SAB/Bk 87/18 ze skargi J.M. na bezczynność Prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w B. w przedmiocie informacji publicznej – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku:

  • zobowiązał organ, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt organowi, do załatwienia wniosku skarżącego;
  • stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności lecz bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;
  • nie wymierzył grzywny organowi;
  • zasądził od organu na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.
    Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 4 października 2018 roku w sprawie II SA/Bk 360/18 ze skargi na zarządzenie pokontrolne  P. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w B. w przedmiocie nakazania podjęcia działań w celu uregulowania stanu formalnoprawnego w zakresie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska - WSA w Białymstoku uchylił zaskarżony akt.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________


Wyrokiem z dnia 4 października 2018 roku w sprawie II SA/Bk 184/18 ze skargi Prokuratora Rejonowego w B. na uchwałę Nr LIII/615/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 stycznia 2006 roku w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, WSA w Białymstoku stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 4 października 2018 roku w sprawie II SA/Bk 418/18 Sąd oddalił  skargę Z.J. na uchwałę Nr XVIII/176/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 listopada 2011 roku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ul. Chmielowej).
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 27 września 2018 roku w sprawie II SA/Bk 346/18 Sąd oddalił skargę Gminy N. na uchwałę Rady Powiatu w A. w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 20 września 2018 roku w sprawie II SA/Bk 188/18 Sąd oddalił skargę Spółki z o.o. „L”. w W. na zarządzenie pokontrolne PWIOŚ. w B. w przedmiocie nałożenia obowiązków w zakresie ochrony środowiska, związanych z prowadzeniem wysypiska odpadów.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 13 września  2018 roku w sprawie II SA/Bk 356/18 ze skargi Miasta B. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w B. P.G.W.W.P. w przedmiocie określenia opłaty stałej z tytułu poboru wód podziemnych oraz z tytułu odprowadzania ścieków do wód lub ziemi, WSA w Białymstoku uchylił zaskarżoną decyzję.
          W pozostałych sprawach o sygnaturach: II SA/Bk 357/18, II SA/Bk 331/18, II SA/Bk 332/18, II SA/Bk 333/18, II SA/Bk 354/18, II SA/Bk II SA/Bk 355/18, II SA/Bk 358/18, II SA/Bk 370-373/18 oraz II SA/Bk 374-375/18 z serii skarg jednostek samorządu terytorialnego na decyzje w sprawie określenia opłaty stałej z tytułu poboru wód podziemnych oraz z tytułu odprowadzania ścieków do wód lub ziemi, nałożonej decyzjami wydanymi na podstawie nowej ustawy – Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku jako następstwo udzielonych pozwoleń wodnoprawnych – Sąd uchylił zaskarżone decyzje.
Orzeczenia w powyższych sprawach nie są prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyrokiem z dnia 13 września  2018 roku w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 273/18  Sąd oddalił skargę Gminy Miasta A. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
Orzeczenie nie jest prawomocne.
___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 13 września 2018 r. w sprawie II SA/Bk 274/18 Sąd oddalił skargę Gminy Miasta A. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 6 września  2018 roku w sprawie II SA/Bk 47/18 ze skargi Fundacji W. w W. na decyzję Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo B. w przedmiocie informacji publicznej, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej jej wydanie decyzji Nadleśniczego PGL LP NB.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem  z dnia 6 września 2018 roku w sprawie II SA/Bk 179/18 została oddalona skarga PZA „M” w Ł. na decyzję PPWIS w B. w przedmiocie nakazania zaprzestania wprowadzania do obrotu suplementu diety.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyrokiem z dnia 6 września 2018 roku w sprawie II SA/Bk 304/18 dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały Rady Gminy w A. 
Orzeczenie nie jest prawomocne.

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyrokiem z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie II SA/Bk 315/18 została oddalona skarga T.F. na zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w B. w przedmiocie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 […]. 
Orzeczenie nie jest prawomocne. 

________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie II SA/Bk 339/18 dotyczącej uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy S., Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały Rady Gminy S. wraz z załącznikiem stanowiącym "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy S." w całości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyrokiem z dnia 26 lipca 2018 r. wydanym w sprawie II SA/Bk 109/18 została oddalona skarga L.L. […] w W. na decyzję PWINB z dnia […] grudnia 2017 r. w przedmiocie nakazania usunięcia nieprawidłowości występujących w obrębie składowiska odpadów poprzez wykonanie określonych robót budowlanych.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 297/18 dotyczącej uchwalenia regulaminu dostarczania wody i doprowadzania ścieków, Sąd stwierdził nieważność § 39, § 40 i § 48 załącznika zaskarżonej uchwały Rady Gminy B.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyrokiem z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie  II SA/Bk 246/18 dotyczącej zasad podłączania do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wysokości jednorazowej opłaty za podłączenie, Sąd stwierdził nieważność § 3 zaskarżonej uchwały Rady Gminy R. oraz oddalił skargę w pozostałym zakresie.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

__________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 353/18 Sąd oddalił skargę M.S.S. na postanowienie Komisarza Wyborczego w B. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta gminy.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 275/18 Sąd oddalił skargę Gminy K. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie ustanowienia herbu i pieczęci gminy oraz ustalenia zasad ich używania.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

__________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 136/18 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suwałkach na uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 roku, nr XV/148/2011 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania oraz z dnia 26 września 2012 roku, nr XXVI/272/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku:

1. stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 roku, nr XV/148/2011, w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania, w części, tj. w zakresie obejmującym:  § 2 ust. 1 pkt 3,  § 3 pkt 2,  § 5;

2. stwierdził nieważność Załącznika nr 2 do  uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 roku, nr XV/148/2011, w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania, w części, tj. w zakresie obejmującym: § 3, § 5 ust.1, § 6 ust. 2 i ust. 3, § 7, § 10 ust. 1 zdanie pierwsze i zdanie drugie oraz ust. 2, § 13 ust. 1, § 16 ust. 1 i ust. 2, § 18, § 20 ust. 3, § 23, § 24, § 25, § 26, § 29, § 30 ust. 1 i ust. 2, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35 ust. 1 w zakresie wyrażenia  „i nie wniósł reklamacji co do zasadności wystawienia wezwania – raportu”, ust. 2, ust. 3 i ust. 4;

3. stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 września 2012 roku, nr XXVI/272/2012, w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania, w części, tj. w zakresie: § 1 pkt 1 obejmującym dodanie ustępu 3 w § 2 uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 roku, nr XV/148/2011 oraz § 1 pkt 2 obejmującym zmianę treści § 3 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 roku, nr XV/148/2011;

4. oddalił skargi w pozostałej części.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 128/18 Sąd stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta B. w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - w części tekstowej dotyczącej § 42 ust. 2 pkt 1 w zakresie pominięcia tym zapisem działek o numerach ewidencyjnych: [...] położonych przy ulicy M. w B., stanowiących własność J.A. 
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 19 czerwca  2018 roku w sprawie II SA/Bk 921/17 Sąd uchylił decyzję SKO w B. oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Wójta Gminy T. w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 209/18 Sąd oddalił skargę na zarządzenie zastępcze Wojewody P.  w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie  II SA/Bk 919/17 Sąd oddalił skargę Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie I SA/Bk 242/18 Sąd oddalił skargę A.B. na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2016.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 177/18 Sąd oddalił skargę Stowarzyszenia na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 150/18 Sąd stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XXIX/264/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów, w części dotyczącej miejscowości Protasy gmina Zabłudów, wymienionej w zapisach: § 1 ustępu 2 punktu 2 litera a, litera c, litera d, punktu 3 oraz § 2.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie II SA/Bk 165/18 Sąd stwierdził nieważność zaskarżonego zarządzenia Wójta Gminy K.K. w przedmiocie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Wyrokami z dnia 17 maja 2018 roku w sprawach II SA/Bk 166/18 oraz II SA/Bk 167/18 Sąd stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Gminy Szypliszki  z dnia 7 listopada 2017 r. Nr XXVII/161-163/2017 w przedmiocie stwierdzenia przekształcenia:

-  dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Becejłach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Becejłach oraz dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasionowie z siedzibą w Żubrynie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Jasionowie z siedzibą w Żubrynie.

Postanowieniem z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie II SA/Bk 203/18 Sąd umorzył postępowanie sądowe w sprawie uchwały Rady Gminy Szypliszki  z dnia 7 listopada 2017 r. Nr XXVII/161-163/2017 w przedmiocie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Słobódce, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa w Słobódce i Publiczne Gimnazjum w Słobódce w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową w Słobódce.

Orzeczenia w powyższych sprawach są nieprawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 15  maja 2018 roku w sprawie II SA/Bk 941/17 Sąd 1. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały Sejmiku Województwa P. w zakresie dotyczącym obwodów łowieckich o numerach: 214,112,15 i 17, określonych w załącznikach numer 1 i 2 do tej uchwały, w częściach obejmujących:
a/ działki o numerach geodezyjnych [...] i [...] położone w miejscowości Z. gm. Z. będące współwłasnością R.M.M. i A.A.-M.;
b/ działkę o numerze geodezyjnym [...] położoną w miejscowości K. gm. M. będącą współwłasnością I.J.G. i A.H.K.,
c/ działki o numerach geodezyjnych [...], [...], [...] położone w miejscowości K.-S. stanowiące współwłasność G.P. i C.P.,
d/ działki o numerach geodezyjnych [...] i [...] położone w obrębie M. i W. gm. S. oraz działkę o numerze geodezyjnym [...] położoną w obrębie M. gm. S., stanowiące własność A.K. Sz.-R.,
2. oddalił skargi w pozostałym zakresie,
3. zasądził od Sejmiku Województwa P. na rzecz skarżących kwoty po 300 złotych na rzecz każdego z nich tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
Orzeczenie nie jest prawomocne.
___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 10  maja 2018 roku w sprawie II SA/Bk 62/18 Sąd oddalił skargę Rady Miejskiej w S. na zarządzenie zastępcze Wojewody P. w przedmiocie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie I SA/Bk 185/18 Sąd stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności  Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie nieudzielenia dotacji w pełnej wysokości w miesiącu styczniu 2018 r. oraz następnych na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokami z dnia 24 kwietnia  2018 roku w sprawach: II SA/Bk 857/17, II SA/Bk 858/17, II SA/Bk 859/17, II SA/Bk 860/17 oraz II SA/Bk 861/17 Sąd stwierdził nieważność zaskarżonych uchwał  Rady Miejskiej w S. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego.
Orzeczenia nie są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Postanowieniem  z dnia 19 kwietnia  2018 roku w sprawie II SA/Bk 946/17 Sąd odrzucił  skargę na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie I SA/Bk 202/18 Sąd oddalił skargę Powiatu S. na decyzję Zarządu Województwa P. w przedmiocie dofinansowania projektu służącego wsparciu osób niepełnosprawnych – modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w S.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie II SA/Bk 85/18 Sąd oddalił skargę Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie II SA/Bk 123/18 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję P.G.L.L.P.N.w B. oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję N.B. ze skargi Fundacji […] w W. w przedmiocie informacji publicznej.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokami z dnia 12 kwietnia  2018 roku w sprawach II SA/Bk 942/17,  II SA/Bk 157/18 oraz II SA/Bk 158/17 Sąd uchylił te decyzje (tę część decyzji), którymi odmówiono przyznania świadczenia wychowawczego lub rodzinnego na dziecko - posiadające obywatelstwo polskie, którego rodzic występujący o przyznanie świadczeń był cudzoziemcom i nie spełniał wymogów ustawowych wg literalnego brzmienia ustawy.  Sąd uznał, iż należy stosować wykładnię celowościową oraz wykładnię prokonstytucyjną, bowiem dziecko nie może być dyskryminowane z uwagi na status rodzica. Celem świadczeń jest pomoc państwa w zaspokajaniu potrzeb dziecka. Przewidziane formy tej pomocy w postaci świadczeń jakie wystąpiły w rozpoznanych sprawach służyć mają nie rodzicom a dziecku. Dlatego w celu umożliwienia ich uzyskania nie można ograniczyć się do wykładni gramatycznej przepisu jak uczyniły to organy w zaskarżonych decyzjach.
Orzeczenia nie są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie II SA/Bk 3/18  Sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. ze skargi Miasta B. P.  w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Postanowieniami z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawach II SA/Bk 762/17 oraz II SA/Bk 763/17 Sąd odrzucił skargi L.L. na czynności Burmistrza S. w przedmiocie ustawienia znaków drogowych B-1 oraz B-5 na drodze wewnętrznej.

 

________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie II SA/Bk 23/18 Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały Rady Gminy i Miasta w S. w przedmiocie zasad partycypacji mieszkańców gminy i miasta w kosztach budowy infrastruktury technicznej.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 04-03-2016 08:55
Modyfikował: Elżbieta Trzeciak Data modyfikacji: 13-12-2018 14:55

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1424713, w tym miesiącu: 8517, dzisiaj: 238