Wymogi formalne

 

Skarga powinna spełniać wymagania stawiane dla pisma procesowego
w postępowaniu sądowym oraz zawierać ustawowe elementy przewidziane dla skargi. W szczególności powinna zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowana,
  • imię i nazwisko, adres skarżącego, jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocników,
  • oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności dotyczy,
  • wskazanie uczestników postępowania, ich adresów,
  • oznaczenie rodzaju pisma (skarga),
  • wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności,
  • osnowę skargi z określeniem naruszenia prawa lub interesu prawnego (sprecyzowanie zarzutów),
  • podpis skarżącego, albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
  • wyszczególnienie załączników,
  • w sprawach, w których przedmiotem sporu są należności pieniężne należy określić wartość przedmiotu zaskarżenia.

Do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich pozostałym uczestnikom postepowania (stronom). Jeśli skargę składa pełnomocnik, pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa powinno być dołączone do skargi. 

 

Podstawa prawna:

        (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 718)

Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 11-01-2012 15:32

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1452229, w tym miesiącu: 7712, dzisiaj: 20