Komunikaty i wydarzenia bieżące

********

W dniu 2 stycznia 2018 roku
Sąd nie pracuje.

 

Wyciąg z Zarządzenia Nr 16/17

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku w 2018 roku

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2188) oraz art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) zarządzam, co następuje:

„§ 1. Ustalam dzień 2 stycznia 2018 r. wolnym od pracy – w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r.” /-/

********

W dniach 17-19 października 2017 roku Wojciech Stachurski Prezes WSA w Białymstoku uczestniczył wraz z delegacją Naczelnego Sądu Administracyjnego  w wizycie w Najwyższym Sądzie Administracyjnym w Wilnie, Okręgowym Sądzie Administracyjnym w Kownie oraz Sądzie Konstytucyjnym w Wilnie. Celem wizyty delegacji polskiej było nawiązanie ściślejszej współpracy zarówno na poziomie litewskich i polskich najwyższych sądów administracyjnych, jak i sądów pierwszej instancji.
         

********

W dniu 26 września 2017 roku sędziowie: Elżbieta Trykoszko, Danuta Tryniszewska-Bytys oraz Marek Leszczyński wzięli udział w konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Fundację Court Watch Polska na temat „Zaufanie budowane przez komunikację. Trzy kroki do bycia zrozumiałym sędzią.”  Program spotkania obejmował m.in. uczestnictwo w sesjach praktycznych dotyczących komunikacji instytucjonalnej oraz komunikacji indywidualnej, które zakończyły się podsumowaniem prac w wybranych panelach tematycznych oraz wymianą doświadczeń.

 

*******

W dniach 24 - 26 maja 2017 roku odbyły się, zorganizowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, warsztaty szkoleniowe Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Białymstoku oraz Olsztynie. Poświęcone były: wchodzącym od 1 czerwca 2017 roku zmianom w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie – Prawo o postępowaniu sądowoadministracyjnym wynikającym z ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw:

        - zagadnieniom z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;

        - problematyce spraw podatkowych oraz spraw objętych właściwością Izby Gospodarczej NSA.

W warsztatach udział wzięli sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

DSC_7603.jpeg DSC_7620.jpeg DSC_7636.jpeg DSC_7941.jpeg

 

*******

W DNIU 20 MAJA 2017 ROKU W KATOWICACH ODBYŁ SIĘ 
KONGRES PRAWNIKÓW POLSKICH

*******

        W dniu 15 maja 2017 roku Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku podjęło uchwałę o następującej treści:

„Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w pełni popiera stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w uchwale z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie idei przeprowadzenia Kongresu Prawników Polskich oraz zmian przygotowywanych w wymiarze sprawiedliwości.”

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA z dnia 8 maja 2017 r.

*******

W dniu 5 kwietnia 2017 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał Piotra Pietrasza - sędziego WSA w Białymstoku na urząd sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku - Małgorzatę Annę Dziemianowicz na urząd sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. 

*******

Zarządzenie Nr 5/17

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

z dnia  23 marca 2017 roku

w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku w 2017 r.

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1066 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 Ustalam dzień 2 maja 2017 r. jako wolny od pracy i wyznaczam 13 maja 2017 r. jako 8 – godzinny dzień pracy.

§ 2

Jeżeli praca w dniu  2 maja 2017 r. będzie niezbędna ze względu na szczególny charakter wykonywanych zadań, należy w tym dniu zapewnić dyżury.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*******

Od 1 marca 2017 roku rozpocznie działalność Krajowa Administracja Skarbowa, która połączy dotychczasową Administrację Podatkową, Służbę Celną oraz Kontrolę Skarbową.

PDFustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej - Dz.U. z 2016 r., poz. 1947 ze zm..pdf

PDFustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej - Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm..pdf

Szczegółowe informacje o powstaniu KAS zostały udostępnione na stronach internetowych pod adresami:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/kas/o-kas – do 28 lutego 2017 roku
oraz www.kas.gov.pl  – od 01 marca 2017 roku.

*******

Uchwałą Nr 1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wybrało na członków Kolegium Sądu: Sędziego NSA Elżbietę Trykoszko, Sędziów WSA Jacka Pruszyńskiego, Marka Leszczyńskiego, Andrzeja Meleziniego. Z mocy ustawy Kolegium Sądu przewodniczy Prezes - Sędzia Wojciech Stachurski.

*******

         Z dniem 1 sierpnia 2016 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku nastąpiła zmiana operatora pocztowego i obecnie pisma sądowe będą doręczane za pośrednictwem „Poczty Polskiej”.
         W dalszym ciągu pozostaje aktualna zasada, że oddanie (nadanie) pisma procesowego adresowanego do tutejszego sądu przed upływem przewidzianego prawem terminu w polskiej placówce pocztowej innego operatora niż „Poczta Polska” – tj. operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 83 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) nie skutkuje zachowaniem terminu w sytuacji, gdy pismo dostarczono sądowi po jego upływie.

Przepis art. 83 § 3 cytowanej wyżej ustawy brzmi:
„ Oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.”
         
Operatorem wyznaczonym, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na lata 2016-2025, jest „Poczta Polska”, zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., znak DRP.WPK.710.2.2015.26,27.

Informację wytworzyła:
Przewodnicząca WIS WSA w Białymstoku
Sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys

*******

 

*******

W dniu 9 kwietnia 2015 roku Sejm RP uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Została ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 14 maja 2015 r. pod pozycją 658 jako „Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi” i wejdzie w życie z dniem 15 sierpnia 2015 roku. ...więcej 

*******

Z dniem 6 września 2015 roku wejdzie w życie  ustawa o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz. U. z 5 września 2014 r. poz. 1195). ...więcej

*******

DOCInformacja dot. wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu.doc

*******

Elektroniczna skrzynka podawcza DOCElektroniczna skrzynka podawcza.doc

*******

Wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną DOCwnoszenie pism droga elektroniczna.doc

*******

Informacja w sprawie wprowadzenia do procedury sądowoadministracyjnej instytucji skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.  PDFProcedura.pdf

*******

Informacja o uiszczeniu opłaty skarbowej. PDFkomunikat - opłata skarbowa zmiana 2016 r.pdf

                                                             PDFUstawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej.pdf

 

  

 

Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 12-01-2012 08:55

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1256704, w tym miesiącu: 12509, dzisiaj: 171