Komunikaty i wydarzenia bieżące

 

********

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową nowej usługi Twój e-PIT adresowanej do podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 oraz PIT-38, na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów można uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2018 rok. www.podatki.gov.pl

Szczegółowe informacje o nowej usłudze są również dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ 

********

KOMUNIKAT

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 7 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2117) dzień 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od pracy.

W tym dniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku nie pracuje.

 

********

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego powołał – od 1 października 2018 roku na stanowisko p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Panią Małgorzatę Annę Wenclik.

********

Z dniem 30 września 2018 roku Pani Hanna Srocka przeszła na emeryturę. Funkcję Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku pełniła od 15 września 2005 roku.

********

W dniach 12-14 września 2018 roku wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku złożyli sędziowie sądów administracyjnych Litwy: Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Litwy – Veslava Ruskan oraz grupa sędziów Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego na czele z Prezes Sądu Panią Jolantą Malijauskienė. Goście uczestniczyli w spotkaniu z sędziami, referendarzami i asystentami WSA w Białymstoku. W charakterze publiczności wzięli też udział w rozprawie sądowej. Odwiedzili również Sąd Rejonowy w Białymstoku oraz Wydział Prawa i Kampus Uniwersytetu w Białymstoku.

W czasie wizyty w dniu 13 września 2018 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, reprezentowanym przez Prezesa Sądu Pana Wojciecha Stachurskiego, a Sądem Administracyjnym Okręgu Wileńskiego, reprezentowanym przez Prezes Sądu Panią Jolantą Malijauskienė, którego celem jest umacnianie wszechstronnej współpracy w zakresie wymiany doświadczeń oraz upowszechniania wiedzy o działalności obydwu Sądów.

1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg

**********

Z dniem 4 lipca 2018 roku sędzia WSA Andrzej Melezini został powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej i jednocześnie Rzecznika Prasowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

**********

Z dniem 4 lipca 2018 roku Pani Sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys przeszła w stan spoczynku.

Wraz z utworzeniem w Białymstoku Ośrodka Zamiejscowego Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sędzia Danuta Tryniszewska-Bytys została powołana w październiku 1994 roku na stanowisko sędziego NSA. W 2004 roku powierzono Pani Sędzi funkcję Przewodniczącej Wydziału Informacji Sądowej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku, którą pełniła do dnia odejścia w stan spoczynku.

**********

Z dniem 4 lipca 2018 roku Pan Sędzia NSA Mieczysław Markowski przeszedł w stan spoczynku.

W październiku 1994 roku Pan Sędzia Mieczysław Markowski został powołany na stanowisko Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w nowoutworzonym Ośrodku Zamiejscowym w Białymstoku, w którym od 1 listopada 1996 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezesa OZ NSA, w maju 2005 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą to funkcję sprawował do upływu kadencji w kwietniu 2015 roku. Od 27 kwietnia 2015 roku do dnia przejścia w stan spoczynku Pan Sędzia był Wiceprzewodniczącym Wydziału II (Ogólnoadministracyjnego) WSA w Białymstoku.

**********

Z dniem 30 czerwca 2018 roku Pani Lucyna Pieńczykowska przeszła na emeryturę.

Stanowisko Kierownika Oddziału Finansowo-Księgowego oraz Głównej  Księgowej piastowała od 1998 roku, najpierw w Ośrodku Zamiejscowym Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, następnie – od 1 stycznia 2004 roku –  w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.

**********

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku  uprzejmie informuje, że  od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w skrócie RODO.

Zgodnie z RODO Sąd jest zobowiązany zachować właściwą ochronę  przetwarzanych danych osobowych osób fizycznych. Dane te są przechowywane w Sądzie przez okres wynikający z przepisów szczególnych w sposób zapewniający ich ochronę na podstawie określonych procedur, które zawarte zostały w zarządzeniu Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24 maja 2018 r.  w sprawie ochrony danych osobowych. 

W zakresie sprawowanego wymiaru sprawiedliwości (działalność orzecznicza Sądu),  nadal obowiązują procedury wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami  administracyjnymi (Dz. U. z  2017 r. poz. 1369, ze zm.).

Informacje na temat RODO oraz zakresu  jego obowiązywania w sądach administracyjnych dostępne są na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego  (zakładka „RODO ‑ wybrane informacje ogólne”):

http://www.nsa.gov.pl/rodo-wybrane-informacje-ogolne.php

 Tekst obowiązującego RODO dostępny jest pod adresem:

https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku możliwy jest osobiście w dniach i godzinach pracy Sądu (siedziba Sądu, ul. H. Sienkiewicza 84), telefonicznie pod nr 85 678 40 41 lub poprzez pocztę elektroniczną: iodo@bialystok.wsa.gov.pl .
 

********

W dniu 22 marca 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Pani Elżbiecie Lemańskiej akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.

********

Z dniem 15 marca 2018 roku Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski powołał sędziego WSA dr. Wojciecha Stachurskiego na drugą kadencję na stanowisko Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

********

W dniach 15-16 marca 2018 roku w ramach konferencji szkoleniowej sędziów, referendarzy, asystentów sędziego oraz pracowników administracyjnych tutejszego sądu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
W konferencji uczestniczył sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Bogusława Dauter, z udziałem którego omówione zostały „Wybrane zagadnienia z zakresu metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego.”
Program spotkania obejmował m.in. szkolenie na temat: „Postępowanie w sytuacjach szczególnych w świetle współczesnych zagrożeń.”

********

Z dniem 28 lutego 2018 roku Pani Sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk przeszła w stan spoczynku.

Sędzia Anna Sobolewska-Nazarczyk w 1972 roku ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim.
W 1973 roku została mianowana aplikantem sądowym, a w 1975 roku asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Następnie w 1978 roku została powołana na urząd sędziego w tym Sądzie, gdzie orzekała do roku 1982.
W stanie
 wojennym zrezygnowała z urzędu sędziego, wykonując początkowo zawód radcy prawnego, a następnie adwokata.
W 1995 roku Pani Anna Sobolewska-Nazarczyk została powołana na urząd sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Ośrodku Zamiejscowym NSA w Białymstoku. Od 1 stycznia 2004 roku do 28 lutego 2018 roku orzekała w Wydziale II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

********

Wyciąg z Zarządzenia Nr 16/17

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku w 2018 roku

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2188) oraz art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) zarządzam, co następuje:

„§ 1. Ustalam dzień 2 stycznia 2018 r. wolnym od pracy – w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r.” /-/

********

W dniach 17-19 października 2017 roku Wojciech Stachurski Prezes WSA w Białymstoku uczestniczył wraz z delegacją Naczelnego Sądu Administracyjnego  w wizycie w Najwyższym Sądzie Administracyjnym w Wilnie, Okręgowym Sądzie Administracyjnym w Kownie oraz Sądzie Konstytucyjnym w Wilnie. Celem wizyty delegacji polskiej było nawiązanie ściślejszej współpracy zarówno na poziomie litewskich i polskich najwyższych sądów administracyjnych, jak i sądów pierwszej instancji.
         

********

W dniu 26 września 2017 roku sędziowie: Elżbieta Trykoszko, Danuta Tryniszewska-Bytys oraz Marek Leszczyński wzięli udział w konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Fundację Court Watch Polska na temat „Zaufanie budowane przez komunikację. Trzy kroki do bycia zrozumiałym sędzią.”  Program spotkania obejmował m.in. uczestnictwo w sesjach praktycznych dotyczących komunikacji instytucjonalnej oraz komunikacji indywidualnej, które zakończyły się podsumowaniem prac w wybranych panelach tematycznych oraz wymianą doświadczeń.

 

*******

W dniach 24 - 26 maja 2017 roku odbyły się, zorganizowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, warsztaty szkoleniowe Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Białymstoku oraz Olsztynie. Poświęcone były: wchodzącym od 1 czerwca 2017 roku zmianom w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie – Prawo o postępowaniu sądowoadministracyjnym wynikającym z ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw:

        - zagadnieniom z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;

        - problematyce spraw podatkowych oraz spraw objętych właściwością Izby Gospodarczej NSA.

W warsztatach udział wzięli sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

*******

W DNIU 20 MAJA 2017 ROKU W KATOWICACH ODBYŁ SIĘ 
KONGRES PRAWNIKÓW POLSKICH

*******

        W dniu 15 maja 2017 roku Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku podjęło uchwałę o następującej treści:

„Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w pełni popiera stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w uchwale z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie idei przeprowadzenia Kongresu Prawników Polskich oraz zmian przygotowywanych w wymiarze sprawiedliwości.”

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA z dnia 8 maja 2017 r.

*******

W dniu 5 kwietnia 2017 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał Piotra Pietrasza - sędziego WSA w Białymstoku na urząd sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku - Małgorzatę Annę Dziemianowicz na urząd sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. 

*******

Zarządzenie Nr 5/17

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

z dnia  23 marca 2017 roku

w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku w 2017 r.

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1066 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 Ustalam dzień 2 maja 2017 r. jako wolny od pracy i wyznaczam 13 maja 2017 r. jako 8 – godzinny dzień pracy.

§ 2

Jeżeli praca w dniu  2 maja 2017 r. będzie niezbędna ze względu na szczególny charakter wykonywanych zadań, należy w tym dniu zapewnić dyżury.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*******

Od 1 marca 2017 roku rozpocznie działalność Krajowa Administracja Skarbowa, która połączy dotychczasową Administrację Podatkową, Służbę Celną oraz Kontrolę Skarbową.

PDFustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej - Dz.U. z 2016 r., poz. 1947 ze zm..pdf

PDFustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej - Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm..pdf

Szczegółowe informacje o powstaniu KAS zostały udostępnione na stronach internetowych pod adresami:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/kas/o-kas – do 28 lutego 2017 roku
oraz www.kas.gov.pl  – od 01 marca 2017 roku.

*******

Uchwałą Nr 1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wybrało na członków Kolegium Sądu: Sędziego NSA Elżbietę Trykoszko, Sędziów WSA Jacka Pruszyńskiego, Marka Leszczyńskiego, Andrzeja Meleziniego. Z mocy ustawy Kolegium Sądu przewodniczy Prezes - Sędzia Wojciech Stachurski.

*******

         Z dniem 1 sierpnia 2016 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku nastąpiła zmiana operatora pocztowego i obecnie pisma sądowe będą doręczane za pośrednictwem „Poczty Polskiej”.
         W dalszym ciągu pozostaje aktualna zasada, że oddanie (nadanie) pisma procesowego adresowanego do tutejszego sądu przed upływem przewidzianego prawem terminu w polskiej placówce pocztowej innego operatora niż „Poczta Polska” – tj. operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 83 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) nie skutkuje zachowaniem terminu w sytuacji, gdy pismo dostarczono sądowi po jego upływie.

Przepis art. 83 § 3 cytowanej wyżej ustawy brzmi:
„ Oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.”
         
Operatorem wyznaczonym, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na lata 2016-2025, jest „Poczta Polska”, zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., znak DRP.WPK.710.2.2015.26,27.

Informację wytworzyła:
Przewodnicząca WIS WSA w Białymstoku
Sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys

*******

 

*******

W dniu 9 kwietnia 2015 roku Sejm RP uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Została ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 14 maja 2015 r. pod pozycją 658 jako „Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi” i wejdzie w życie z dniem 15 sierpnia 2015 roku. ...więcej 

*******

Z dniem 6 września 2015 roku wejdzie w życie  ustawa o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz. U. z 5 września 2014 r. poz. 1195). ...więcej

*******

DOCInformacja dot. wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu.doc

*******

Elektroniczna skrzynka podawcza DOCElektroniczna skrzynka podawcza.doc

*******

Wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną DOCwnoszenie pism droga elektroniczna.doc

*******

Informacja w sprawie wprowadzenia do procedury sądowoadministracyjnej instytucji skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.  PDFProcedura.pdf

*******

Informacja o uiszczeniu opłaty skarbowej. PDFkomunikat - opłata skarbowa zmiana 2016 r.pdf

                                                             PDFUstawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej.pdf

 

  

 

Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 12-01-2012 08:55

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1454511, w tym miesiącu: 9994, dzisiaj: 277